Admitere

ETNOLOGIE, BA

In cadrul specializarii Etnologie studentii se vor familiariza cu notiunea de cultura, cu aspectele materiale si spirituale a culturii populare, vor cunoaste istoria culturii populare, precum si schimbarile notiunii de cultura survenita de-a lungul timpului, pana la abordarea antropologica a diferitelor evenimente culturale. O importanta parte a programului este practica profesionala, in cadrul careia studenti efectuaza cercetare de teren si practica in muzee. In cadrul practicii ei insusesc technici de cercetare si colectare a datelor etnografice, precum si folosirea aparatelor de filmat si fotografiat. Studentii elaboreaza proiecte profesionale de cercetare cu utilizarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu.

STUDII CULTURALE, BA

Scopul specializarii Studii culturale este să producă profesionişti bine informaţi, receptivi, fără prejudecăţi, pregătiţi să lucreze cu oameni din culturi diferite. Specializarea Studii culturale pregăteşte studenţii pentru cariere variate, cu spectru larg, de la educaţia multiculturală la medierea culturală si manager de proiecte culturale. In cadrul practicii profesionale studentii vor fi pregatiti pentru abordarea si intelegerea interdisciplinară a unui fapt socio-cultural. Ei vor participa la crearea si organizarea unor evenimente culturale in cadrul institutiilor de cultura, vor elabora planuri de dezvoltare institutională, proiecte aplicate pe o temă dată etc.

CULTURA SI SOCIETATE INTRE TRADITIE SI MODERNITATE, MA

Masterul Cultura si societate intre traditie si modernitate se adreseaza in special celor care isi doresc o carieră ca cercetător, muzeolog, pedagog in muzeu, redactor, expert cultural. Masteratul ofera posibilitatea acumulării de experientă de cercetare individuală, prin sarcina de a crea un proiect de cercetare propriu si prin stagiile de practica. Studentii vor elaborara de studii de caz cuprinzând diagnoze sociale şi evaluări ale potențialului de patrimoniu al unei comunități multiculturale. Elementele esentiale ale programului sunt: echilibrul intre cunostintele teoretice si cele practice,  abordarea multidisciplinară si multiculturală. Aplicantii trebuie sa detină un certificat de licentă si să prezinte la admitere planul de cercetare a temei dizertatiei.

Informatii suplimentare:

http://lett.ubbcluj.ro/admitere-2014/nivel-licenta/

http://lett.ubbcluj.ro/admitere-2014/nivel-masterat/

IMPORTANT! Începând cu anul universitar 2013 pentru admiterea la Facultatea de Litere este obligatorie PREÎNSCRIEREA

STUDII DOCTORALE
Facultatea de Litere, Scoala Doctorala Studii de Hungarologie

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
examenului de admitere la doctorat din sesiunea septembrie 2016

prof. dr. Keszeg Vilmos
Tematică recomandată pentru conceperea proiectelor de cercetare ale candidaţilor:
Istoria cerectărilor etnologice

Bibliografie
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris, Budapest, 2001. 37–249.
Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1999–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1999–2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 2001. 1. kötet. 119–170.
Pozsony Ferenc: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kolozsvár 2001. 195-215.
Tánczos Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002–2013). In: Péntek János – Salat Levente – Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 2015. 2. kötet. 69–176.

Acad. prof. dr. Pozsony Ferenc
Tematică recomandată pentru conceperea proiectelor de cercetare ale candidaţilor:
Istoria cerectărilor etnologice

Bibliografie
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris, Budapest, 2001. 37–249.
Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris. 11–156, 394–430.
Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1999–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1999–2001 közötti eredményeiről. 1. Kötet. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 119–170.
Pozsony Ferenc: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kolozsvár 2001. 195-215.
György Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (szerk.): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók. KJNT Évkönyve 20. Kolozsvár
Tánczos Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002-2013). In: Péntek János – Salat Levente – Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között II. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2015. 69-176.

Conf. dr. habil. Tánczos Vilmos
Tematică: Metode și orientări și în cercetarea religiozității populare (sec. 19-20) – Irányzatok és módszerek a vallásetnológiai kutatásokban (19. és 20. század)

Bibliografie:
Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Bp., 1987. 8–66.
Biczó Gábor (szerk.): Antropológiai irányzatok a második világháború után. Debrecen, Csokonai Kiadó, é. n.
Cocchiara, Giuseppe.: Az európai folklór története. Bp., 1962.
Dubuisson, Daniel: Mitologii ale secolului XX. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. Iaşi, Polirom, 2003. (Eredeti kiad.: Mythologies du XXe siècle (Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade). Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 1993.)
Durand, Gilbert: Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale. Paris, Grenoble, 1960. (Románul: Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti, Editura Univers, 1977/2000)
Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004.
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., Osiris Kiadó, 2001.
Marót Károly: Rítus és ünnep. Ethnographia LI. 1940. 2. 143–187.
Szőnyi György Endre: Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Szeged, JATEPress, 2004. (Ikonológia és műértelmezés 10.)
Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: Uő. (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta…” Bp., 1986. 18–62.

a. Probă scrisă, pe baza bibliografiei
b. Probă orală: candidatul va prezenta un proiect de cercetare: temă de cercetare, ipoteze, terminologie, bibliografie, bază de date, metode de analiză.

Coordonate de contact:
vkeszegv@yahoo.fr
pozsonyferenc@yahoo.com
tanczosvilmos@yahoo.com

Órarend