Archivă

Lucrări de licențăDisertații de masterDisertații de doctorat

Nume Titlu Îndrumator Științific Anul
ACZÉL Annamária "…mert nem hallgathatok…" : stratégiaváltás egy Szilágy megyei roma életében. " Pozsony Ferenc 2008
ÁGOSTON-PALKÓ Emese Sztána változó társadalma. Pozsony Ferenc 2001
ALBERT Gyöngyvér Mária Hagyományos népi táplálkozás Bodoson. Péntek János 1992
ANDRÁS Emese Csilla Asszonyok élete a Hegyközön: egy asszony élete Péntek János 1984
ANTAL SZONGOTH Erzsébet A szokásokba való belenevelés és nyelvi aspektusai Magyarszováton Péntek János 1980
BAJKÓ Árpád Táltos-tanítványság – viszonyok és kontextusok Keszeg Vilmos 2006
BAKK Katalin II. világháborúhoz kötődő emlékezési szertartások Homoródszentpálon, az 1945–1955 közti időszakban Keszeg Vilmos 2004
BALÁZS Emőke A pappá válás rítusai. Tánczos Vilmos 2010
BÁLINT Emese Az ítéletalkotás stratégiái: bolondok a társadalomban Keszeg Vilmos 1997
BÁLINT Katalin Az emberi test jelképisége a moldvai csángó folklórban Tánczos Vilmos 2008
BALOGH Andrea Polgárfogalom-konstrukció és identitás kapcsolatainak vizsgálata Márai Sándor két műve alapján Keszeg Vilmos 2006
BARCSA Éva Közlési viszonyok Szecsele kommunikációs rendszerében Péntek János 1991
BARÓTI Borbála Emlékezés és mítoszteremtés: Márton Áron alakjának mitizálódása, kultuszának kialakulása Keszeg Vilmos – Tánczos Vilmos 2002
BARTHA Dalma Rolul scrisului în viaţa oamenilor din Pănet Keszeg Vilmos 2009
BARTA Ilona Egy abafáji kulák család története Pozsony Ferenc 1998
BARTHA-BALOG Emese Hiedelemlények reprezentációs lehetőségei Keszeg Vilmos 1999
BARTIS Klára A szárhegyi pásztorjátékok szimbolikus rétegei Gazda Klára 2006
BARTÓK Borbála Az iskolai színjátszás Erdélyben a XVII. század második felében Jancsó Elemér 1968
BECZE Márta A népi emlékirat mint szövegtípus Keszeg Vilmos 2000
BEDŐ Aranka A társadalomba való belenevelődés Hétfaluban. (Néprajzi leírás, folklórszövegek.) Péntek János 1983
BÉLTEKI Emőke Posztmodern vallásosság: A Hit Gyülekezete Keszeg Vilmos 2000
BENKŐ Emőke Erdőfüle gyermekköltészete Péntek János 1990
BERECKI Zsuzsanna A parajdi sóbányászat szakszókincse Péntek János 1977
BLOS-JÁNI Melinda Ki kicsoda a hiedelemszövegekben? Egy moldvai vallásos narratíva-gyűjtés kommunikációelméleti és társadalomtudományos megközelítése Keszeg Vilmos 2004
BODOR József Maroshévízi népmesék Mitruly Miklós 1964
BOGDÁN Melinda A moldvai csángó csujjogatások szerelmi szimbolikája Tánczos Vilmos 2000
BOKOR Zsuzsa ndividuális, közösségi, hatalmi értékelés, érdekek egy 18. Századi perben. Benkő Anna boszorkányperének társadalomtörténeti vizsgálata Pozsony Ferenc 2000
BOLDIZSÁR ZEYK Imre Lakodalmi szokások Tordaszentlászlón Mitruly Miklós 1964
BOLDIZSÁR ZEYK Zoltán A hagyományba való belenevelődés Tordaszentlászlón Péntek János 1982
BORBÉLY Erika-Magdolna Az elektronikus levelek egyik válfaja: a továbbított levél Keszeg Vilmos 2004
BORBÉLY Éva-Erzsébet A farsang Bázelben Pozsony Ferenc 1996
BORBÉLY-BARTIS Éva Népszokás, turizmus – beavatkozás?: A beresztelki farsangi szokás kapcsán Pozsony Ferenc 1999
BORÓK Emese Születés és kisgyermekkor a hétfalusi csángó folklórban Péntek János 1984
BOROS Lóránd Urszuj Kálmán és zenekarai Könczei Csilla 2004
BOTA Emese Erkölcsi normák és a családi élethez fűződő jogszokások Melegföldváron Péntek János 1984
BRÓK Emese Születés és kisgyermekkor a hétfalusi csángó folklórban Péntek János 1984
BUZOGÁNY Anna Zsuzsanna Egy moldvai csángó falu táplálkozáskultúrája Pozsony Ferenc 2004
BUZOGÁNY Árpád Kőrispatak népköltészete Péntek János 1991
CZÉGÉNYI Dóra Andrea A román pap alakja egy erdélyi közösség hiedelemrendszerében Keszeg Vilmos 1998
CZENTER Tünde Egy sváb asszony élete Pozsony Ferenc 1994
CSERE Magda Gazdálkodási alternatívák a barcasági Tatrangon Gazda Klára 2003
CSERGŐ Melinda Tárgyiasult szövegek és elbeszélt tárgyak – egy levelezés értelmezési lehetőségeiről Keszeg Vilmos 2006
CSIKÓS-PÉTER Júlia A hagyományos népi kommunikáció Bögözben Péntek János 1985
DAMÓ Katalin Szilágyi és Hajmási mondája a magyar irodalomban 1948
DÁNIEL Csaba Levente Egy szabédi háromgenerációs család életstratégiái Pozsony Ferenc 2009
DANIEL Rita Tamási a farkaslaki médiumokban. Az író szimbolikus szerepének felhasználási lehetőségei Keszeg Vilmos-Szabó Árpád Töhötöm 2009
DARÓCZI Melinda Ház – tárgyak – emberek: Egy tóti család lakáskultúrájának és életmódjának változása a század elejétől napjainkig Gazda Klára 1999
DEÁK Ferenc A halottkultusz Csernátonban Pozsony Ferenc 1999
DEMETER Éva Gyimesi tojásírás Gazda Klára 1999
DEMJÉN Erika Szilágylompért változó társadalma és kultúrája Pozsony Ferenc 2008
DEMJÉN Erika Egy szilágysági magyar társadalom a változó időkben Pozsony Ferenc 2009
DÉNES Ida Életmód és értékrend egy ároni család három nemzedékében Keszeg Vilmos,Pozsony Ferenc 2008
DIENES Zsófia Annamária A gyűjtögető gazdálkodás Csíkszereda környékén Péntek János 1978
DOMOKOS Judit Gazdálkodás és életforma-változás két bukovinai telepes családban Gazda Klára 1998
DUMA Dániel Klézsei népszokások Pozsony Ferenc 2008
EGYED Anna Konfirmálás Baróton. Egy vallásos átmeneti rítus jelhasználata Tánczos Vilmos 2009
ERDEI Hajnalka A paraszti gazdálkodás múltja, jelene és perspektívái Börvelyben Gazda Klára 1996
ERDÉLYI Péter-Zoltán Az identitás természete Pozsony Ferenc 1996
FARAGÓ Katalin Lakodalmi táplálkozás Kiskapuson Gazda Klára 1998
FARKAS Beáta Szakrális térszerkezet a felcsíki „Nagyboldogasszony” egyházközségben. Tánczos Vilmos 2010
FARKAS Csilla Asszony a konyhából: mezőségi adatok a táplálkozásró Gazda Klára 2006
FAZAKAS Ibolya Dálnok kalendáris népszokásai Péntek János 1983
FAZAKAS Izabella Szakrális tér és idő Bogdánfalván Pozsony Ferenc 1996
FAZAKAS Orsolya Egyén, identitás, narratívum Keszeg Vilmos 2006
FERENCZ Edit A szentegyházi Baktai-ügy Pozsony Ferenc 2004
FERENCZI Eszter Tisztelt címzett Gazda Klára 2008
FISCHER Botond Az életmód keretei egy sváb család tükrében Pozsony Ferenc 2008
FODOR Attila Az aranyosszéki halottbúcsúztató versek műfajának vizsgálata Keszeg Vilmos 2007
FÓRIS Mónika Tárgyak, helyszínek, szereplők, jelképes cselekedetek a désházi házassági szokáskomplexumban Gazda Klára 2001
FORRÓ KEREKES Irén A zilahi kőműves mesterség szakszókincse Márton Gyula 1964
FOSZTÓ László A formalizáció folyamata az interetnikus kapcsolatbanEsetelemzés egy cigány-magyar egymás mellett élés példája Pozsony Ferenc 1996
FÜLÖP Mónika A bálványosváraljai falukutatás vallásetnológiai anyagának elemzése Pozsony Ferenc 2004
FÜLÖP Orsolya A pletykálás mint beszédesemény, csoportszervező erő és kontrollmechanizmus Parajdon Pozsony Ferenc 2007
GAGYI József Firtosalji mondák Mitruly Miklós 1978
GÁL Elemér Benedek Elek meseírói munkásságának értékelése és bírálata 1952
GÁL Tünde Egy hóstáti család életstratégiái, életmódja Pozsony Ferenc 2006
GÁSPÁR Melinda Bandi Dezső tevékenysége és hatása az erdélyi magyar népi kultúrára Gazda Klára 2000
GAZDA Andrea Tárgy és reprezentáció a barátosi hozománylevelekben Gazda Klára -Pozsony Ferenc 2002
GAZDA Enikő A koldulás kultúrája Keszeg Vilmos 1994
GÖRBE István Kriza János költészete 1958
GÖRÖG Hajnalka A szirén toposza a magyar protestáns képi és szöveghagyományban Pozsony Ferenc 2002
GYÁRFÁS Zsuzsánna "Enyed a világ közepe." DrBerde Károly: Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből " Keszeg Vilmos 2001
GYÖRGY Imola : A marosvásárhelyi Mustármag közösségVallásos értékrend és mentalitás egy katolikus lelkiségi mozgalomban Tánczos Vilmos 2007
GYÖRKOVÁCS Edit A bevonuló orosz katona képe Felső-Háromszéken Pozsony Ferenc 2006
GYURTSIK Mária-Magdaléna Identitás-tudat a kolozsvári magyar főszakos diákok körében Könczei Csilla 1996
HAJDÓ Hajnal Réka A démoni erők megjelenésének szimbolikus formái és a védekezés szimbolikus technikái az oroszhegyi néphitben Tánczos Vilmos 2008
HAJDÚ Zoltán A csíki társasmunkák funkciói és terminológiája Péntek János 1983
HARBULA Hajnalka Egy zabolai cigány család kapcsolatrendszere Pozsony Ferenc 1999
HASZMANN Orsolya Írott emlékek a háborúból Keszeg Vilmos 2003
HEGYELI Attila A térbeli határ archetípusa. Határhelyek a magyar folklórban Tánczos Vilmos 2000
HÍDI Piroska Vámosgálfalva fényképek tükrében Gazda Klára 2006
HOCHBAUER Gyula A Barcaság: honismereti tankönyv Péntek János 1994
HOMONAI Judit Betegség és kommunikatív emlékezet Keszeg Vilmos 2009
HOMPOTH Mária A ditrói Katalin-búcsú és funkcióinak vizsgálata Szikszai Mária 2007
ILYÉS Ildikó Népi táplálkozás: Kobátfalva, Nagymedesér – 1900-1996 Gazda Klára 1996
ILYÉS Sándor A megesett leány büntetőrítusai a moldvai csángóknál Pozsony Ferenc 2004
INCZE Éva A másság artikulációja Pozsony Ferenc 1999
INCZEFI BISZOK Tünde A kézdivásárhelyi regionális köznyelv Balogh Dezső 1983
ISTVÁN Anikó Az istenséggel való írásos kommunikáció mint Keszeg Vilmos – Tánczos Vilmos 2002
JAKAB Albert Zsolt Írott populáris diákkultúra.Firkák Keszeg Vilmos 2002
JAKAB Anna-Mária A halottról való beszélés műfajai Lövétén. Keszeg Vilmoa 2010
JAKAB Zsuzsa Demeter Domokos, a városfalvi népi verselő Keszeg Vilmos 1996
KESZEG Vilmos Népi világkép és nyelve Detrehemtelepen Péntek János 1981
JÁNI Réka Tárgyak és létállapotokSzimbolikus tárgyak és dolgok két mezőségi faluban Gazda Klára 2007
JOBB Boróka Borbála Könczei Ádám hagyatékának és megfigyelési dossziéjának elemzése az 1968-as események kapcsán Könczei Csilla 2009
KÁDÁR Katalin Imola A nyárádszeredai fiatalok öltözködési szokásai Gazda Klára 2006
KÁDÁR Andrea A betegség gyógyítása Mikolában Keszeg Vilmos 1996
KÁDÁR Kincső Közösségi normák és egyéni hivatástudat a csíksomlyói remete életében Tánczos Vilmos 2009
KATÓ Andrea Egy csíkszentdomokosi asszony élettörténetének elemzése Keszeg Vilmos 2002
KEDVES Judit "Szolgálatban": Sz. K. élettörténete " Keszeg Vilmos 2003
KELEMEN Tekla A magyar népballadák szimbolikája Mitruly Miklós 1986
KELEMEN Zsuzsa Ellenállási és túlélési stratégiák Csíkcsicsóban 1945-1962 között Pozsony Ferenc 2004
KEMENES Emese Hagyományos világkép Gyergyóban Péntek János 1985
KHELL Noémi Az arad-gáji székelyek Pozsony Ferenc 2001
KINDA István Csaba A társadalmi kontroll és intézményei: normák, normaszegők és szankciók a moldvai csángóknál Pozsony Ferenc 2004
KISS Emőke A mesélés szocializációs szerepe. A bözödi Bágyi János mesemondó Keszeg Vilmos 2009
KISS Erika Magyarszováti temetkezési szokások Pozsony Ferenc 2000
KISS József Vistai lakodalom Mitruly Miklós 1963
KOCSIS Mónika Népi gyógyászat Szitáson Keszeg Vilmos 2004
KOCSIS Tünde A népies színjátszás funkciói a fogarasi, dicsőszentmártoni és homoródszentpáli színjátszás esetében Szikszai Mária 2006
KOKÓ Julianna Egy vargyasi család levelezése az első világháborúban. Műfaj és mentalitásvizsgálat Keszeg Vilmos 1998
KOLUMBÁN Hajnalka Az igézés mint nyelvi viselkedés Szépvízen Keszeg Vilmos 2003
KOLUMBÁN Levente Lokális történetek.Egy lokalitás történetei Keszeg Vilmos 2006
KOMÁROMI Tünde Hétköznapi betegségszemlélet Keszeg Vilmos 1995
KŐMÍVES Noémi Műfaj és funkció vizsgálata. A pletykáról Keszeg Vilmos 1998
KÖNCZEI Csilla A hétfalusi borica (Szakmai irányító Péntek János 1986
KÖNCZEI Csongor A regionális identitástudat határ(talanság) képzetei Keszeg Vilmos 1997
KONSZA Júlia Az illegitim gyermek egy erdővidéki falu társadalmában Pozsony Ferenc 2009
KONSZA Júlia Johanna Konsza Samu életpályája és munkássága. Pozsony Ferenc 2010
KOROM Emília Gyermekjátékok gyakorlatai és funkciói Vámosgálfalván Gazda Klára 2006
KOSZ Zsófia Népi gyógyászat Csíkrákoson Keszeg Vilmos 1996
KOSZTÁNDI-FERENCZ Adél Néprajzoktatás az általános iskola V.osztályában Gazda Klára 2001
KOVÁCS Andrea Születés és keresztelő Kászonújfaluban Pozsony Ferenc 1996
KOVÁCS Éva A népi táplálkozás és szakszókincs Dobrán Péntek János 1981
KOVÁCS Imola Gazda Klára 1997
KOVÁCS Jolán Az erdő a csíkiak életében Gazda Klára 1997
KOVÁCS Krisztina Egy felcsíki falu: (Csíkrákos) szakrális térszerkezetének változása Tánczos Vilmos 2007
KOVÁCS Réka "Motorosnak lenni jó!": a motoros szubkultúra " Pozsony Ferenc 2008
KOVÁCS TAMÁS Emese Kilyénfalva házasodási sajátosságai az anyakönyvek tükrében Pozsony Ferenc 2006
KOVRIG Magdolna A népköltészet hatása Mikszáth Kálmán kisregényeire Antal Árpád 1964
KOVÁCSNÉ PÁSKA Edit Kriza János népköltési gyűjtőtevékenysége 1959
KOZMA Csaba Archetípusok és szimbólumok a magyar slágerekben Tánczos Vilmos 1998
KÖLLŐ Zsófia Az intim szféra és a test határai kora újkori ego-dokumentumokban. Bethlen Miklós és Bethlen Kata önéletírásának összehasonlító elemzése (esettanulmány) Tóth Zsombor 2009
KURKÓ SZEKERNYÉS Irén A népköltészet hatása Móricz Zsigmond irodalmi tevékenységére munkásságának harmadik szakaszában Mitruly Miklós 1964
KUSZÁLIK Piroska A kolozsvári Hóstát zöldségtermesztőinek szakszókincse Márton Gyula 1968
LAJOS Katalin Egy betlehemes játék társadalmi háttere Pozsony Ferenc 1996
LAKÓ Ildikó Állathangutánzó igék, terelők és hívogatók kalotaszegi nyelvatlasza Péntek János 1980
LÉSTYÁN Csilla Lakótér és tárgyhasználat Csíkrákoson Gazda Klára 1997
LOVÁSZ Réka A mezőpaniti református egyházközség vallásos élete 1839–1869 között a parókia levéltári forrásai alapján Tánczos Vilmos 2009
LŐRINCZ Magdolna Imázsépítés a Jehova tanúinak folyóiratában Tánczos Vilmos 2001
LŐRINCZI Kinga Mária Az átok mint sorsesemény: egy jósasszony élettörténete és technikái Keszeg Vilmos 2004
LŐRINCZI Kinga Mária Egy transzcendenssel való kommunikáció nyilvánossá válása: a szőkefalvi Mária-jelenés az interetnikus kapcsolatok hálójában Keszeg Vilmos 2003
LŐRINCZI Tünde Mediális lehetőségek egy élettörténet születésekor Keszeg Vilmos -Pozsony Ferenc 2006
LUKA Zsuzsánna Vallásos jellegű elektronikus lánclevelek elemzése Tánczos Vilmos 2008
LUKÁCS Andrea A makfalvi szabadkeresztény közösség Tánczos Vilmos 2009
LUKÁCS János Kísérlet a populáris olajfestmény kultúrájának elemzésére Gazda Klára 1996
LUKÁCS Zsuzsanna Szőttesek és értékrend: a háromszéki női ünnepi viselet funkcióinak vizsgálata a lemhényiek gondolatvilágában és értékrendszerében Gazda Klára 2004
MADARAS Hajnal A horoszkóp mint reprezentáció Keszeg Vilmos 2007
MAGYAR (Simon) Erika Egy Biharba áttelepült matyó közösség népi kultúrája. Pozsony Ferenc 2010
MAGYARI Melánia Párválasztás és házasság Magyarlapádon Péntek János 1984
MAGYAROSI Sándor Egy közvetítő szerepe az őrkői cigányközösségben Pozsony Ferenc 1999
MÁLNÁSI Levente Székely cselédek a változó időben Pozsony Ferenc -Tánczos Vilmos 1997
MÁTHÉ Judit Mária A március 15-ével kapcsolatos megemlékezések gyakorlata Székelyudvarhelyen Szikszai Mária 2008
MÁRTON Katalin Házassággal és lakodalommal kapcsolatos szokások Magyardécsén. Néprajzi leírás, terminológia, folkórszövegek Péntek János 1979
MÁRTON Attila Gyümölcstermesztési technikák és értékesítési stratégiák Magyardécsén Bali József – Pozsony Ferenc 2002
MÁRKÓ László Lelkészválasztás Olaszteleken Pozsony Ferenc 1996
MIHÁLYKÓ Éva A csíkszentdomokosi perefernumlevelek kultúrtörténeti értéke Gazda Klára 1997
MIKLÓS Réka A tánc az alsófalvi szokásrendszer kontextusában Pozsony Ferenc 2007
MIKLÓS Zoltán István Öröklési jogszokások a moldvai csángóknál Pozsony Ferenc 2004
MIRK László Péter Egy dramatikus népszokás vizsgálataEgy régi eredetű népi játék múltja és jelene – a dúsgazdag históriája a székelyföldi néphagyományban Keszeg Vilmos 1996
MOLNÁR Gabriella Egy jósnő élete Keszeg Vilmos 2008
MOLNÁR Gabriella A nő funkcóinak vizsgálata egy mikroközösségben Keszeg Vilmos 2009
MOLNÁR Izolda A viselet helye a felsőrákosi generációk életében Gazda Klára 2007
MOLNÁR Noémi A kolozsvári ferencesekhez kapcsolódó tevékenységek elemézse Tánczos Vilmos 2008
NAGY Ákos A városrendezés áldozatai. A kolozsvári hóstátiak emlékezete a bontások időszakára Keszeg Vilmos 2009
NAGY Enikő A"más" igézete". Diákközösségek folklórvizsgálata " Keszeg Vilmos 1999
NAGY Emőke "Megszabadultak": a szüléshez kapcsolódó szokások és hiedelmek egy székely csángó településen " Pozsony Ferenc 2006
NAGY József-Elek Aktív tudomány és kisebbségi politika szintézise Venczel József életművében Pozsony Ferenc 1996
NAGY Réka Az írás szerepe egy szilágysági ember életében Keszeg Vilmos 2007
NÉMETH Ágnes Életpálya és élettörténet – a szimbolikus identitás eszközei Keszeg Vilmos 2000
NICZULY Enikő Alsócsernáton szakrális térszerkezete Tánczos Vilmos 2009
OLÁH-Badi Melinda Világkép-ábrázolás és átöröklődés két elemzett népi játék példáján Gazda Klára 2008
OLOSZ Katalin Gyerőmonostor népköltészete Mitruly Miklós 1963
ORBÁN Zselyke Györgyfalva női inghímzése Gazda Klára 1996
OSVÁTH Imre Szászcsávás népköltészete Mitruly Miklós 1965
OZSVÁTH Imola Szorványosodás és identitás Keszeg Vilmos 2002
PÁCZKÁN Éva Egy életrajzi elbeszélés elemzése Keszeg Vilmos 1994
PAJZOS Orsolya-Éva Vallásos társulatok a szatmárnémeti Szentlélek plebánián Pozsony Ferenc 2003
PÁLL Edit A kommunikáció szerepe a verbális viselkedés elsajátításában Disznajón Péntek János 1992
PAP Izabella Földbirtoklás Kobátfalván. Társadalmi konfliktusok és a mentalitás változása Gazda Klára – Szabó Á. Töhötöm 2007
PAP Lenke A IIvilágháború eseményeire való emlékezés Cegőtelkén Keszeg Vilmos 2008
PAPP Annamária Graffiti – nonkonformista kommunikációs mód. A műfaj létének aspektusai Kolozsváron Keszeg Vilmos 1998
PAPP Mária Désházi lakodalma Mitruly Miklós 1966
PETE-KOMÁROMY Sára Gyermekijesztésre szolgáló hiedelmek rendszere egy Szatmár megyei faluban Keszeg Vilmos 2004
PÉTER Emese Egy szamosújvári magyarörmény család története Pozsony Ferenc 1996
PÉTER Kinga A boszorkányhiedelmek rendszere és funkciói Kalotaszegen Keszeg Vilmos 2006
PÉTER Enikő A kollektív emlékezet szerepe az identitás konstruálásában Aranyosegerbegyen Keszeg Vilmos 2006
PETI Botond Szőlőtermesztés és borkultúra egy moldvai csángó településen Gazda Klára 2008
PETI Lehel Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy Kisküküllő menti agrártelepülésen Pozsony Ferenc 2005
PETI Lehel A rózsaillatú kút mítosza: társadalmi mozgalom a Csángóföldön Pozsony Ferenc 2004
PETNEHÁZI Klára A naptári év szokásai Igazfalván Pozsony Ferenc 1996
POENAR RUS Éva Etnikailag vegyes házasságkötés Magyarborzáson Pozsony Ferenc 2004
POZSONY Ferenc Feketeügy vidékének magyar népballadaköltészete Mitruly Miklós 1981
PUSZTAI Emese Egy értelmiségi napló elemzéseA történetírás Fábián Ernő naplójában Keszeg Vilmos 2007
RÁDULY János Kibéd népballada-költészete Mitruly Miklós 1966
RAVASZ Réka Harangozási szokások Újtusnádon, Nagytusnádon, Veretesen Tánczos Vilmos 2005
RECHITA Hajnal Mária Mikháza község népköltészete Mitruly Miklós 1964
RÉTHI Emese-Márta A parajdi énekes népköltészet Mitruly Miklós 1983
ROMÁN Márta Egy nemzeti ünnep lokális sajátosságai. Március 15 Sepsiszentgyörgyön Pozsony Ferenc 2007
RÓZSA Hajnal A torockói viselet szemiotikája Péntek János 1986
SALÁNKI (Fazekas) Éva Egy cigányasszony hiedelmeinek szerkezete és funkciói. Keszeg Vilmoa 2010
SALAT-ZAKARIÁS Erzsébet A társadalomba való belépés hagyományos szokásrendszere Erdővidéken Péntek János 1984
SALLAI Zsuzsa-Erika A játék szerepe egy hagyományos közösségben Gazda Klára 2006
SALLÓ Szilárd Rontáshiedelmek, hiedelemszerepek egy gyimesi közösségben Keszeg Vilmos 2006
SÁNDOR Edit Az egyéni emlékezet szerveződése: Sándor Jenő-Benjámin élettörténete Keszeg Vilmos 2008
SÁNDOR Edit Visszaemlékezés az egyéni élet történeteire Keszeg Vilmos 2009
SÁNDOR Zsófia Egy homoródalmási jósasszony és tevékenysége Keszeg Vilmos 2002
SÁNTHA Emőke Ma is gyakorolt jóslási technikák Felcsíkon Keszeg Vilmos 1996
SÁNTHA Emőke A halottas tánc a magyar szakirodalomban Könczei Csilla -Pozsony Ferenc 1995
SÁNTHA Virág Neoprotestáns vallásgyakorlás egy moldvai családban Pozsony Ferenc 2004
SARKADI Andrea-Viktória Szerencsejátékok a népi mentalitásban Keszeg Vilmos 1996
SÁRMÁSI Tünde Zsófia Textilhasználat a szilágysági Monón a XXszázadban Gazda Klára 1997
SCHILLER József Az erdélyi magyarság népköltészete 1938
SEBESTYÉN Emese-Enikő Nazarénus hitnézet és erkölcs Pozsony Ferenc 2003
SIKÓ Edit CE-mozgalom és hitélet Mezőpanit társadalmában Tánczos Vilmos 2005
SIPOS Klára Széki cselédlányok kolozsvári térhasználata Könczei Csilla 2007
SOARE-CSOMA Imola Blanka Falunapok Zágonban. Pozsony Ferenc 2010
SOÓS Timea Erzsébet Hiedelem-elemzések Keszeg Vilmos 2002
SORBÁN Veronika A halottkultusz tárgyi emlékei Siklódon Gazda Klára 2002
SUCIU Olga A torockói és torockószentgyörgyi népviselet és népi hímzés szakszókincse Péntek János 1977
SVEGLER Hella Egy csanálosi férfi élettörténetének az elemzése Keszeg Vilmos 2009
SZABÓ Árpád Töhötöm Közösség és intézmény Pozsony Ferenc 1999
SZABÓ Enikő Kalapkötés Jobbágytelkén Gazda Klára 1997
SZABÓ Hajnalka Ilona A rokonsági kapcsolatok és terminológiájuk Detrehemtelepen (Kolozs m) Péntek János 1986
SZABÓ Judit Egy gernyeszegi mesemondó és hét meséje Mitruly Miklós 1967
SZABÓ Katalin Egy pedagógus emlékei: a történetekben megkonstruált énkép Keszeg Vilmos 2002
SZABÓ KISS Ibolya Dedrádszéplaki tárgyegyüttesek néprajzi vizsgálata Péntek János 1985
SZABÓ Krisztina Esemény és reprezentáció: Corvin Anton a kolozsvári csodatevő halott esete Keszeg Vilmos 2008
SZABÓ László Szekeres Sándor (Gyurica) lelei népi mesemondó repertoárja Antal Árpád 1972
SZABÓ Márta A magyarlapádi házassági anyakönyvek Pozsony Ferenc 2003
SZABÓ Tünde Temetési szokások Zabolán Pozsony Ferenc 1996
SZAKÁCS Attila Elektronikus folklór Keszeg Vilmos 1996
SZALMA Anna-Mária A fénykép mint narratívum: kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére Keszeg Vilmos 2006
SZATMÁRI F. Ildikó Klézsei népszokások Pozsony Ferenc 2001
SZÉKELY Melinda Élő tárgy – élettelen tárgy Gazda Klára 2000
SZENTES Szidónia Hagyományteremtés és identitás: a csíkmadéfalvi kortárstalálkozó vizsgálata Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc 2003
SZENTGYÖRGYI Ibolya, Gy. Az 1848-as polgári demokratikus forradalom népköltészetének erdélyi magyar nyelvű anyaga 1959
SZENTGYÖRGYI Mária-Georgina Egyházi faépítészet – eredmények és lehetőségek Gazda Klára 1995
SZIKSZAI Mária Egy kaplonyi lakodalom Pozsony Ferenc 1996
SZIKSZAI Rózsa-Katalin Mezősámsond társadalmi változása a 20század tükrében Pozsony Ferenc 2006
SZILÁGYI Brigitta Társadalmi viszonyok és identitáskonstrukciók a szilágysámsoni szőlőgazdálkodásban Gazda Klára – Szabó Á. Töhötöm 2009
SZILÁGYI István A kísértések és bűnök szerepe és milyensége Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetekről, avagy … című művében Tóth Zsombor 2007
SZILÁGYI Levente Családszervezet és mobilitás egy csedregi cigány családban Pozsony Ferenc 2003
SZILVESZTER Csilla Apróhirdetések a sajtóban Pozsony Ferenc 1998
SZŐCS Levente Köllő Teréz: Életrajzom a színpadon. Egy népi önéletrajz értelmezése Keszeg Vilmos 2003
SZŐCS Mónika A népi társasmunkák és a hozzájuk fűzödő népköltészet Királyfalván (Maros megye) Péntek János 1991
TANKÓ Beáta Népi humor Gyimesben Keszeg Vilmos 1996
TAPODI Susana-Monica Tasnádi gyermekfolklór Mitruly Miklós 1984
TASNÁDY Erika Szentlevelek. A ponyvairodalom egy műfaja és annak továbbélése Keszeg Vilmos -Tánczos Vilmos 1996
TATÁR Erzsébet-Tímea Szövegrepertoár és szöveghasználat egy mezőségi személy esetében Keszeg Vilmos 2006
TÍMÁR Krisztina Analiza dosarelor de securitate Keszeg Vilmos 2009
TÖLGYES Erzsébet A kerekes mesterség és terminológiája Erdővidéken Péntek János 1978
TÖRÖK Adél Egy mai folklórműfaj leírása – a kolozsvári magyar egyetemi diákok viccei Keszeg Vilmos 1995
TÖRÖK Annamária A vőfélyversek a hóstáti lakodalomban Keszeg Vilmos 2007
TÖRÖK Árpád Kisgalambfalva népköltészete Mitruly Miklós 1967
TÓTH Andrea Öltözködési értékek Kézdivásárhelyen a XX.században Gazda Klára 2003
TÓTH Erika Út az életbe.Világképelemzés egy csángó közösség születéshez fűződő hagyományai alapján Keszeg Vilmos 1996
TUNYOGI (Fechete) Elisabeta Ecaterina Halottkultusz Biharfélegyházán. Pozsony Ferenc 2010
TURAI Tünde Szilágyborzási öregek társadalomnéprajzi vizsgálata Szilágyi Miklós 2000
VAJDA András "Minden poklokon keresztül": egy népi önéletrajz szintjeinek vizsgálata " Keszeg Vilmos 2003
VAJDA Anna Népiség és mítosz a székely írók novellisztikájában Sőni Pál 1965
VAJDA Szabolcs-István Sorozás és berukkolás Magyarón Pozsony Ferenc 2008
VARGA Erika Marosbogáti románok, magyarok, cigányok: a különböző etnikai csoportok közötti viszony Pozsony Ferenc 2004
VASS Ágnes A Székelykeresztúr környékén élő lakosok gazdasági viszonyai a dualizmus korában Gazda Klára 1998
VASS Melánia Szentelmények szerepe a mindennapokban Oroszhegyen Tánczos Vilmos 2007
VÉGH Éva A katonaság recepciója Gyergyócsomafalván Szikszai Mária 2007
VÉGH Ilona Locsolás, tojás, virág -és zöld ág ajándékozás Énlakán Mitruly Miklós 1966
VETÉSI Júlia A városi cselédség: átmeneti életforma a XX. század első felében Pozsony Ferenc 2004
VINCZE Lajos Erdélyi magyar és román népzenei stílusproblémák 1944
VIRÁG Magdolna A temetkezés néprajza és terminológiája három tövisháti faluban Péntek János 1980
VOLONCS Rozália Kilyénfalva lakodalmi szokásai Mitruly Miklós 1963
XÁNTUSNÉ CSISZÉR Margit Magyar-román összehasonlító folklórkutatás a felszabadulás után Csehi Gyula 1961
ZÁGONI Attila A népköltészet szerepe Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényében Antal Árpád 1968
ZÓLYOMI Emőke-Gyöngyvér A Pránanadi gyógyítók tevékenysége Borszéken Tánczos Vilmos 2008
ZSIGMOND Júlia Mentalitatea religioasă a două societăţi reformate studenţeşti din Cluj-Napoca Tánczos Vilmos 2009
BALÁZS Emese A halottkultusz szokáselemei és ezek szimbolikus jelentése a Sepsiszentgyörgy melletti őrkői roma közösségen Tánczos Vilmos 2010
BÁLINT Enikő Egy ünnepi népszokás társadalmi funkcióinak vizsgálata. Szüreti bálok Kőrispatakon. Tánczos Vilmos 2013
BALLA (BALÁZS BÉCSI) Gyöngyi Egy mezőségi asszony életútjának rekonstrukciója. Kallós Mihályné Kiss Vilma élettörténete Keszeg Vilmos 2013
BARABÁS András A temetés mint beszédhelyzet. (Iriny, 20. század) Keszeg Vilmos 2013
BEDŐHÁZI Beáta A teázás mint fogyasztási szokás a Tea útja teázó törzsvendégeinek tükrében Szabó Á. Töhötöm 2011
BENCZE Ilona Homoródalmási festett bútor a levéltári forrásokban Tötszegi Tekla 2013
BÍRÓ Emese A székelyudvarhelyi ifjúsági zarándoklat rituális eseménysorának kialakulása és változása Tánczos Vilmos 2012
BÍRÓ Rózsa „Velemjáró füzetek” (1960–1963). Portrérajz és társadalom Jakab Zsigmond rajzos füzeteiben Könczei Csilla 2010
BOLDIZSÁR ZEYK Zsuzsa Felekezeti iskolák átalakulása a 19–20. század fordulóján Tánczos Vilmos 2010
BRASSAI Csilla-Katalin Játékok – nézőpontok – jelentések Gazda Klára 2010
DÁVID Adél A terhesség és csecsemő hiedelmei, hiedelemcselekvései Árkoson Keszeg Vilmos 2011
DEMETER Ildikó Utazás – Élettörténet – Napló. Szepsi Csombor Márton Europica varietasának és Bethlen Mihály Útinaplójának összehasonlító vizsgálata Tóth Zsombor 2010
EGYED Anna-Ildikó „Itt van szívem, neked adom Uram, Neked, ki alkotád!” A temetkezési szokások szövegfolklórja a baróti társadalomban Keszeg Vilmos 2010
FARKAS Margit Egy unitárius lelkész narrativ identitása Keszeg Vilmos 2010
FIKÓ Norbert István „Újév napján osztán kutya s macska, minden megindul.” A karneváli világkép elemei a kosteleki újévi maszkurázásban Tánczos Vilmos 2013
HOMONAI Judit-Boglárka Betegség, rontás és kommunikatív emlékezet Keszeg Vilmos 2010
INCZE (CSERR) Tünde A nagygalambfalvi falfestmény művészetantropológiai értelmezése Szikszai Mária 2012
JÓNÁS Gyöngyvirág Népi bútorfestés és felelevenítése a Kis-Homoród mentén Tötszegi Tekla 2010
KATÓ Mária A női levélírás és olvasás megjelenítése a 17–18. századi festészetben: művészetantropológiai megközelítés Szikszai Mária 2011
KISS Emőke Móka Eszter és meséi Keszeg Vilmos 2011
LAKATOS Csilla Kaputípusok erdővidék falvaiban: kapu és társadalmi státus közti kapcsolat Pozsony Ferenc 2011
LŐRINCZI Csilla A munka identitásmeghatározó szerepe egy élettörténet-elbeszélésben Keszeg Vilmos 2011
MÁTÉFI Csaba Mese, mesemondó, közösség. Egy székelyszenterzsébeti mesemondó Keszeg Vilmos 2013
MUNZLINGER Eszter Élettörténetek fekete keretben. Egy megyei napilap gyászjelntőinek vizsgálata Keszeg Vilmos 2012
NAGY Melinda Turizmus egy hálózati közösségen belül. A CouchSurfingről Keszeg Vilmos 2012
NAGY Zsuzsanna A hiedelem mint életvezetési stratégia Keszeg Vilmos 2012
PAP Tímea Blog: a virtuális és valós világ között Keszeg Vilmos 2012
PORTIK Gabriella Etnográfiai leírás vagy szépirodalom? Az etnográfiai leírás mint modell Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka szépirodalmi műveiben Keszeg Vilmos 2012
POSZTULY Tünde A szakrális térszerkezet használata a kászonújfalvi Nagyboldogasszony egyházközségben Tánczos Vilmos 2013
RÓZSA Tekla A népies művészet felemelkedése és hanyatlása: a kukoricacsuhé értékesítésének változásai Kenden Pozsony Ferenc és Szabó Á. Töhötöm 2012
SÜTŐ Tímea Irás, emlékezet, identitás Keszeg Vilmos 2010
SZÁSZ Erzsébet Egy moldvai csángó falu (Diószén) szakrális térszerkezete Tánczos Vilmos 2011
SZÉKELY Csilla-Katalin Egy hagyományos gyásznap átalakulása örömünneppé. A turizmus szerepe a széki Bertalan-nap megváltozásában Szikszai Mária 2010
SZŰCS György Áron A kézművesség határán. A vállalkozói kultúra egy gelencei példája Pozsony Ferenc és Szabó Töhötöm 2012
VARGA József Csaba A mérai táncok 20. századi áthagyományozódásának vizsgálata Könczei Csilla 2011
VASS Attila Egy mérnök amatőr költészete Keszeg Vilmos 2011
VIRGINÁS TAR Emese Multikulturalizmus és etnicitás egy bánsági kisvárosban: interetnikus viszonyok egy temesrékási család életében Pozsony Ferenc 2011
KATÓ Klára Ágnes Szomorúság, nem örömség": Dobra temetőkultúrája Gazda Klára 2002
MÁTYUS Zsuzsanna "Vallásos" szolgáltatások, mágikus eljárások a kibédi gyakorlatban Keszeg Vilmos 2002
SIMON Boglárka "Ha már egyszer csángó vagy, meg kell tanulj boldogulni." Nyelv és identitás Frumoszában Tánczos Vilmos 2005
SIMON Eszter "Iste teremtett állati (…) általok az ördög igen ví…". Az újkori nő anatómiai felépítéséről való tudás és a kor mentalitásának összehasonlító vizsgálata, ennek fellelhetősége a Pax Corporisban Tóth Zsombor 2007
SZŐKE Erzsébet "Aki reaszületik, azt nem köll tanítani." Vajda Árpád népművészet munkásságát alakító tényezők vizsgálata Gazda Klára 2001
MUNTÁN Emese Középkori eszkatológiai hagyomány a kora újkorban Tóth Zsombor 2010
PAŞCALĂU (CĂPUŞNEANU) Anita A megtérés vallásossága. Az erdélyi Keresztyén Testvérgyülekezet tagjainak világképe és mentalitása Tánczos Vilmos 2010

Nume Titlu Îndrumator Științific Anul
BÁLINT Katalin A belső szervek és testnedvek jelképisége a moldvai csángó folklórban Tánczos Vilmos 2009
DEÁK Ferenc A végrendelkezés Csernátonban Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc 2000
DEMETER Éva Az autóstop jelentései Keszeg Vilmos 2000
FODOR Attila Hiedelemképzetek egy aranyosrákosi asszony élettörténetében Keszeg Vilmos 2008
FÜLÖP Mónika Népi vallásosság Bálványosváralján: Molter Péter kutatásainak tükrében Pozsony Ferenc 2008
GYÁRFÁS Zsuzsánna Dr. Berde Károly: Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből. A kézirat feldolgozása Keszeg Vilmos 2003
GYÖRGY Imola Bernády György a 20.század eleji polgármester lokális mítoszta Marosvásárhelyen Keszeg Vilmos 2008
HASZMANN Orsolya Írott emlékek az első világháborúból: "Leveleskönyv" " Keszeg Vilmos 2005
HÍDI Piroska Családon belüli hierarchia, nemi szerepek és ennek a fényképeken való kivetülése Gazda Klára 2009
ILYÉS Sándor Az erdélyi sajtó csángóképe az ezredfordulón Keszeg Vilmos 2005
IMRE Éva Az önéletírás és szerzője. Diószegi Anna önéletírásának elemzése Keszeg Vilmos 2005
ISTVÁN Anikó Élettörténet avagy egy élet történetei, emlékei írásban és szóban Keszeg Vilmos 2003
JAKAB Albert Zsolt Emléktábla állítás, emlékezési gyakorlat Kolozsváron Keszeg Vilmos 2003
KOCSIS Mónika Betegség-történetek a kollektív emlékezet közegében és a biográfiában Keszeg Vilmos 2005
KOMÁROMI Tünde Betegség társadalmi tükörben Keszeg Vilmos 1996
KÖNCZEI Csongor Egy pusztuló régió nyomában… Keszeg Vilmos 1998
LŐRINCZI Tünde Hitélet és etnicitás. Egy hitközösséghez való tartozás mint integrációs kísérlet egy cigány házaspár életében Pozsony Ferenc 2007
OZSVÁTH Imola Beszédmódok a szórványban Keszeg Vilmos 2003
PÁCZKÁN Éva Mentalitásvizsgálat egy élettörténet elemzése alapján Keszeg Vilmos 1996
PETE-KOMÁROMY Sára A gyermekijesztés szerepe és használata a Szatmár megyei Kaplonyban Keszeg Vilmos 2006
PUSZTAI Emese Adaptációs stratégiák és dimenziók egy életrajzi elbeszélésben: Fábián Ernő naplója Keszeg Vilmos 2008
SALLÓ Szilárd A jósok szerepe az urszita és egyéb egyénre irányuló rontások kezelésében Gyimesfelsőlokon Keszeg Vilmos 2007
SZABÓ Enikő Hodos község hiedelemvilága Keszeg Vilmos 1998
SZALMA Anna-Mária Fénykép, idő és térÚjabb kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére Keszeg Vilmos 2007
SZENTES Szidónia Emlékezés, kultuszteremtés, múltértelmezés. Madéfalvi veszedelem Keszeg Vilmos 2004
SZILÁGYI Levente Etnikai identitás, vallási identitás a máramarosi Hosszúmezőn: egy multietnikus szórványtelepülés antropológiai vizsgálata Pozsony Ferenc 2006
SZŐCS Levente Kísérletek egy népi önéletrajz értelmezésére. Köllő Teréz Életrajzom a színpadon című önéletrajza alapján Keszeg Vilmos 2004
TASNÁDY Erika Mágikus-szakrális és deszakralizálódott szövegek az irodalom és folklór határán Keszeg Vilmos -Tánczos Vilmos 1998
TATÁR Erzsébet-Tímea Egy mezőségi népi specialista biografikus reprezentációi és élettörténeti stratégiái Keszeg Vilmos 2007
VAJDA András Írásfunkciók és írásszerepek alakulása egy család négy generációjában Keszeg Vilmos 2004
VASS Melánia Rolul obiectelor consacrate în viaţa cotidiană într-un sat moldovenesc Luizi-Călugăra Tánczos Vilmos 2009
VERAART (FÜLÖP) Orsolya Preferinţe de gândire în cazul ţăranilor din Sóvidék (HBDI ca metodă folosită) Pozsony Ferenc-Szabó Árpád Töhötöm 2009
BOLDIZSÁR ZEYK Zsuzsa Néprajzi gyűjtemény Tordaszentlászlón. Történet és kilátások Tötszegi Tekla 2013
DANIEL Rita Természet és táj. A föld jelentőségének változása Farkaslakán Szabó Á. Töhötöm 2011
DÉNES Ida A határ vonzásában. Az országhatár szerepe az életmód és a gazdasági erőforrás területén, valamint a mentális határépítés folyamatában Borson Pozsony Ferenc és Szabó Á. Töhötöm 2010
FAZAKAS Orsolya Megtéréstörténet és identitás. Történetek a hitéletről Keszeg Vilmos 2010
KACSÓ Izabella Újprotestáns egyházak és szekták szerepe két faluközösség életében Tánczos Vilmos 2010
KÁDÁR Andrea Gróf Mikes Johanna élettörténete kép- és hangtöredékekben Keszeg Vilmos 2012
KHELL (HAJDÓ) Noémi Udvarhelyszéki gyümölcsészet egy vidékfejlesztő projekt tükrében Pozsony Ferenc 2010
LUKA Zsuzsánna A vargyasi Daniel család gyászjelentő-gyűjteményének vizsgálata Keszeg Vilmos 2010
MOGYORÓSI Ágnes A csatkai cigánybúcsú Tánczos Vilmos 2012
NAGY Ákos Hóstáti narratívák Keszeg Vilmos 2012
SÜTŐ Tímea Emlékezés és alkotás. Az írás szerepei egy asszony életében Keszeg Vilmos 2011
SZILÁGYI Brigitta Egy szilágysági település gazdálkodási típusainak és bormárkásításának vizsgálata. Szőlőgazdálkodás és borászat Gazda Klára és Szabó Á. Töhötöm 2010
TÓTH Mária Orsolya Telepítéstörténetek Andrássy-telepen Keszeg Vilmos 2013
VIDA TEKEI Erika Néprajzi kiadványok – reprezentáció és recepció: a Mentor kiadó néprajzi kiadványai (1996–2010) és folklórgyűjteményekhez kapcsolódó konfliktushelyzetek Keszeg Vilmos 2011