Keszeg Vilmos

FMT_1233059211_KV

 

 • Books
 • › 2008 Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség [Alfabetizare, obiceiurile scrisului, cultura populară scrisă]. BBTE–KJNT, Kolozsvár, 495 p.
 • › 2006 Egy Hir adás a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok [Memoriale bisericeşti din sec. 17–20.]. Mentor, Marosvásárhely, 496 p.
 • › 2006 Mezőségi hiedelmek [Mitologia Câmpiei Transilvaniei]. Mentor, Marosvásárhely, 384 p. (ed. II.)
 • › 2004 Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Monográfia [Folclorul Zonei Arieşului. Texte şi contexte]. I–II. Mentor, Marosvásárhely, 472+450 p.
 • › 2002 Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok [Homo narrans. Oameni, naraţiuni şi contexte]. KOMP-PRESS, Kolozsvár, 334 p.
 • › 1999 Mezőségi hiedelmek [Mitologia Câmpiei Transilvaniei]. Marosvásárhely, Mentor. 384 p.
 • › 1997 Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés [Preziceri în Câmpia Transilvaniei. Analiză de etnomantică]. Bon Ami, Sepsiszentgyörgy, 152 p.
 • › 1996 Kelt levelem…Egy mezőségi parasztasszony levelezése [Scrisorile unei ţărănci din Câmpia Transilvaniei]. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára, Debrecen, 149 p.
 • › 1993 Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében [Cariera unei mitologii. Solomonarul în mitologia unei sate]. In: Liszka József (red.): Néprajzi Tanulmányok.14.1993/201. Komarno, Szlovákiai Néprajzi Társaság. (Klny.) 30 p.
 • › 1991 A folklór határán [La periferia folclorului]. Kriterion. Bukarest, 267 p.
 • Books (co-author)
 • › 2004 Detrehemtelep. Adatok Detrehemtelep történetéhez. Hiperborea Kiadó, Torda, 132 p.
 • University course
 • › 2008 Magyar népi kultúra. Tankönyv [Cultura populară maghiară. Manual]. Ábel, Kolozsvár, 274 p. (redactor, co-autor) (ed. II.)
 • › 2008 Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény [Cultura populară maghiară. Culegere de texte]. Ábel, Kolozsvár, 375 p. (redactor, co-autor) (ed. II.)
 • › 2001 Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény [Cultura populară maghiară. Culegere de texte]. Tankönyvkiadó, Kolozsvár, 353 p. (redactor, co-autor)
 • › 1999 Magyar népi kultúra. Tankönyv [Cultura populară maghiară. Manual]. Tankönyvkiadó, Kolozsvár, 256 p. (redactor, co-autor)
 • Studies
 • › 2008 A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008. 109–144.
 • › 2008 A katonaság és a történelem. In: Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár. 205–254.
 • › 2008 A népmese előadásának módja és kontextusa. Kútfő IV. 1–2. 6–32.
 • › 2008 Ember, táj, hiedelem. Ökotáj 39–40. 164–170.
 • › 2007 Autobiographical Representations of Diaspora Existence. In: Balogh Balázs–Ilyés Zoltán (edited by): Perspectives of Diaspora Existence. Akadémiai Kiadó, Budapest, 159–174.
 • › 2007 A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Balogh Balázs–Bodó Barna–Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus, Budapest. 207–222.
 • › 2007 Memoriais dos séculos XVII–XX colocados no zimbório das torres das igrejas Trnsilvanas. In: José Da Silva LIMA (coord.): A festa da aldeia. Actas do XX. Atelier Eurethno. 1–3 septembro 2006. Braga. 133–141.
 • › 2007 A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi, Budapest, 153–188.
 • › 2007 A történetmondás funkciói egy közösség életében. In: Benő Attila–Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. 1–2. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4, Kolozsvár. 1. 436-454.
 • › 2007 Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár. 7–18.
 • › 2007 Van-e szubkultúrája a népi kultúrának? In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár. 253–294.
 • › 2007 Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Anna–Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár, 151–198.
 • › 2007 Életpályák, élettörténetek. Válogatott bibliográfia. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Anna–Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár, (Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos)
 • › 2007 A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. 1. 15–70.
 • › 2007 A Mezőség felfedezése (részletek). Művelődés LX. 6-7-8-9. 6–25.
 • › 2007 Magyarszovát népi gyógyászata. Művelődés LX. 6-7-8-9. 53–60.
 • › 2007 A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Scientia, Kolozsvár, 15–38.
 • › 2007 17–20. századi erdélyi toronygombiratok: a lokális történelmek szerkezete és funkciója. In: Balázs Mihály–Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi Műhely kiadó, Kolozsvár, 71–108.
 • › 2007 A történelmi emlékezet alakzatai. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Akadémiai, Budapest, 18–43.
 • › 2007 Interpreting a Case of Vitiation. In: Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing Binding. Hardback Editor: Agita Lūse and Imre Lázár. Cabridge Scholars Publishing. Newcastle, Australia. 68–89.
 • › 2006 Nekrológok. Székelyföld X. 7. 105–113.
 • › 2006 A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Scientia, Kolozsvár,15–38.
 • › 2006 Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Scientia, Kolozsvár, 7–30.
 • › 2006 Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Scientia, Kolozsvár, 583–664.
 • › 2006 Csoportok és kultúrák. Korunk XVII. 9. 3–7.
 • › 2006 XX. századi betelepítések. Kisebbségkutatás 15. 2. 260–294.
 • › 2006 Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Ekler A.–Mikos É.–Vargyas G. (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. L’Harmattan, Budapest, 115–148.
 • › 2006 Az Aranyos-vidék konferencia elé. In: Keszeg Vilmos–Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest, 7–14.
 • › 2006 Aranyos-vidék. In: Keszeg Vilmos–Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest, 66–80.
 • › 2005 Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Bonnet, J.–Carbonell, J. (szerk.): Malmort, revenants et vampires en Europe. L’Harmattan, Paris, 49–73.
 • › 2005 Aranyosvidék. Magiszter III. 1. 124–134.
 • › 2005 Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok. Rubikon. XV. 7. 49–51.
 • › 2005 Egy rontáseset. Esemény és interpretációk. In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 165–188.
 • › 2005 Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Ivanova, Maria– Fournier, Sébastien (red.): Le risque de la mort dans les Balkans et en Europe. Veliko Tirnovo (Burgarie), Éditions Universitaires “Sants Cyrille et Méthode”. 174–202.
 • › 2005 Az etnográfiai leírás mint olvasmány a helyi társadalomban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Akadémiai, Budapest, 315–340.
 • › 2004 Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 214–232.
 • › 2004 A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Andrásfalvy Bertalan et alii (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. L’Harmattan, Budapest, 295–324.
 • › 2004 Határ, határmódosítás, határátlépés. Történetek a kisebbségi sorsról. Néprajzi Látóhatár. XIII. 3–4. 41–86.
 • › 2004 Frontieres, modification des frontieres, passage de frontieres. Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. 167–212.
 • › 2004 Erdélyi gombiratok. Református Szemle XCVI. 6. 642–667.
 • › 2004 A rontás és gyógyítás mint irodalmi trópus. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi, Budapest, 436–467.
 • › 2004 Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei egy kisvárosban. In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. L’Harmattan–Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Budapest, 21–42.
 • › 2004 Couronnes et traditions orales de la moisson en Roumanie. In: Bonnet, Jocelyne–Fournier, Laurent Sébastien (red.): Fêtes et rites agraires en Europe. Métamorphoses? L’Harmattan, Montpellier, 55–72.
 • › 2003 A mai nap mint rítus és mítosz. Tabula. 6 (2). 187–215.
 • › 2003 Hiedelmek kora–korunk hiedelmei. Korunk XIV. 3. 3–6.
 • › 2003 Csángó irástudók, csángó költészet. Korunk XIV. 9. 57–61.
 • › 2003 A ‘mai nap’ megélése és reprezentálása. In: Zsigmond Győző (szerk.): Napjaink folklórja/Folclorul azi. A Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest, 33–64.
 • › 2003 Történetek a lüdércről. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat–Európai Folklór Intézet, Budapest, 146–167.
 • › 2003 Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. In: Viga Gyula et alii. (szerk.): Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkamából. Archaeolingua, Budapest, 133–150.
 • › 2003 L’intégration des superstitions dans les structures cognitives. Acta Ethnographica Hungarica 48. 3–4. 397–420.
 • › 2003 Le discours sur les crises de l’alimentation. (Transsylvanie/Roumanie, 20ieme siecle). In: Milena Lenderova–Jocelyne Bonnet–Michelle Simonsen–Jiri Kubes (ed.): Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protectons… Pardubice, République tcheque. Bulletin des travaux scientifiques de L’Université de Pardubice. Faculté des sciences humaines. Supplement 6. 43–57. (Vilmos Keszeg–Anna Keszeg)
 • › 2002 A konferencia elé. In: Szikszai Mária (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. KJNT, Kolozsvár, 9–16.
 • › 2002 Ajánlás. Amedeo Di Francesco–Arianna Quarantotto: Arc és álarc. A garabonciás mítosza a magyar és a horvát irodalomban. KJNT, Kolozsvár, 5–7.
 • › 2002 K. konfliktuselháritó stratégiája. In: Egyed Emese (szerk.): Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád tiszteletére. EME, Kolozsvár, 12–25.
 • › 2002 A félrevezető narratívum mint elbeszélési stratégia. Ethnographia 113. 1–2. 121–132.
 • › 2002 A genealógiai emlékezet szervezése. In. Árva Judit–Gyarmati János (szerk.): Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Tabula könyvek 3. Néprajzi Múzeum. Budapest. 172–212.
 • › 2002 A szüret mítosza: aranyosszéki szüreti felvételek. Honismeret. XXX. 5. 61–65.
 • › 2002 Textes epiques dans la tradition transsylvaine (Roumanie). Acta Ethnographica Hungarica. 47 (1–2). 175–188.
 • › 2002 A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. l. kötet. Scientia, Kolozsvár. 119–170.
 • › 2002 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 4. Kriterion, Kolozsvár (szócikkek)
 • › 2001 Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés. Kalligram. 1–2.132–148.
 • › 2001 A kisebbségi sors narratív megjelenítése. Kisebbségkutatás. 10. l. 33–52.
 • › 2001 Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony “pere”. Néprajzi Látóhatár X. 1–4. 135–148.
 • › 2001 Elhárítható-e a megjósolt jövő? In: Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Janus/Osiris. Budapest. 294–307.
 • › 2001 Irodalom a regionális kultúrában. In: Sztranyiczki Mihály (szerk.): Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901–1937) Centenárium. Kolozsvár. 33–52.
 • › 2000 Ajánlás. In: Zsók Béla: Én mindig itthon voltam. Néprajzi írások Déváról. Kriterion, Bukarest – Kolozsvár, 5–6.
 • › 2000 Ajánlás. In: Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Mentor, Marosvásárhely, 11–13.
 • › 2000 A hiedelem. Esemény és szöveg. In. Balázs Géza et alii (red.): Folklorisztika 2000-ben. I. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 203–209.
 • › 2000 Aranyosszéki gombiratok. Néprajzi Látóhatár. IX. 3–4.389–416.
 • › 2000 Az erény jutalmáról. Korunk III. 6. 58–63.
 • › 2000 Aranyosszéki jelenkutatás. Székelyföld IV.6.107–142.
 • › 2000 Szórványsors a történetekben. Erdélyi Múzeum LXII. 3–4. 159–163.
 • › 2000 Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. In: Cseri M.–Kósa L.–T. Bereczki I.(red.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Magyar Néprajzi Társaság–Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 131–164.
 • › 2000 Harasztos folklórja. In. Zsigmond Győző (red.): Harasztos. Sepsiszentgyörgy. 77-119.
 • › 1999 Ajánlás. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. KJNT, Kolozsvár. 7–16.
 • › 1999 Századeleji gyászjelentő lapok. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. KJNT, Kolozsvár. 95-110.
 • › 1999 Etnicitate – “text în text”. In: Pozsony F.–R. Anghel (red.): Modele de convieţuire in Ardeal. KJNT, Cluj, 71-78.
 • › 1999 Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia 110. 1. 128–140.
 • › 1999 Petőfi a falon. Az oralitás esztétikájától az írott költészetig. Székelyföld III. 7. 61–66.
 • › 1999 A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága. In: Benedek K.–Csonka Takács E.(red.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 295–310.
 • › 1999 Nők a nemiségen innen és túl. In: Küllős I.(red.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kulturában és a folklórban. Magyar Néprajzi Társaság–Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága. Budapest. 259–265.
 • › 1999 A gyűjtő és a hiedelem. In: Ujváry Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Ethnica, Debrecen, 387–394.
 • › 1998 A béka a hiedelmekben. In: Pozsony F.–Tánczos V.–Zakariás E. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. KJNT, Kolozsvár, 1998. 97-116.
 • › 1998 Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia 109. 2. 589–628.
 • › 1998 Aranyosszéki – tordai – torockói bibliográfia. Acta. 1997. II. 199–203.
 • › 1998 Két világ határán: a fűzfa. Székelyföld II. 2. 150–159.
 • › 1998 A táplálkozás hiedelmei. Honismeret XXVI. 4. 57–62.
 • › 1998 Ne képzeld egyiket se úriembernek.. Székelyföld II. 9. 97–111.
 • › 1998 Rytual odnajdywania zlodzieja. In: Piotrovski, M.: Poza praca. Lodz (Polonia) 107–113.
 • › 1998 Állatok a mezőségi hiedelemrendszerben. In: Füvessy Anikó (red.): Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Ethnica, Debrecen, 266–280.
 • › 1997 A színjátékok világképe. In. Visky A. (red.): Színház és rítus. Koinónia, Sepsiszentgyörgy. 45-54.
 • › 1997 Az írás a populáris kultúrában. In: Csoma Zs.–Viga Gy.(red.): Európából Európába. Néprajzi Látóhatár. Budapest–Debrecen, 45–52.
 • › 1997 Írott szövegek, szövegtárgyak egy személy életterében. In: Péntek J. (red.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Ed. Presa Univ. Clujeana, Kolozsvár, 241–245.
 • › 1997 A változó mese. In: Buzogány D. (red.): Táborvezetők könyve. Tanácsok keresztyén táborozásra. Erdélyi IKE Táborvezető Tanfolyama, Kolozsvár, 64-74.
 • › 1997 Vallásos téma az aranyosszéki emlékverses füzetekben. In: Lackovits Emőke (red.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma, Veszprém–Debrecen, 419–425.
 • › 1997 Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében. In: Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár, 25–34.
 • › 1997 A kör szemantikája és szerkezete. Művelődés L.4. 34–38.
 • › 1997 Egy Mikszáth-novella jelentésdimenziói. Művelődés L.10. 33–36.
 • › 1996 Emlékek az aranyosszéki farsangról. In: Barabás L.–Pozsony F.–Zakariás E. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. KJNT, Kolozsvár, 233–237.
 • › 1996 A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia CVII. 1–2. 335–369.
 • › 1996 Egy szöveg kontextusa. Korunk VII/4. 41–46.
 • › 1996 A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre. In: Katona J.–Viga Gyula (red.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc.145–153.
 • › 1996 Művelődés és néprajz. In: Bodó Barna (szerk.): Jelen és jövő a szórványkutatásban. Temesvár. 56–60.
 • › 1995 A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede. (1944-1994). Erdélyi Múzeum LVIIII. 3–4. 99–111.
 • › 1995 A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. In: Krupa A. – Eperjessy E. – Barna G. (red.): Kultúrák találkozása – Kultúrák konfliktusai. Békéscsaba–Budapest, 386–389.
 • › 1994 A piritisták. A hiedelmek fejlődésének egy esete. In: Zakariás E.–Keszeg V. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. KJNT, Kolozsvár. 155–167.
 • › 1994 Jóslások a Mezőségen. Néprajzi Látóhatár III. 3-4. 46–64.
 • › 1994 A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. Művelődés 1. 28–30.
 • › 1994 Szövegerózió az alkalmi költészetben. In: Ördög Gyárfás Lajos (red.): Egyház és anyanyelv Sepsiszentgyörgy. 21–26.
 • › 1994 Régi karácsonyok. Kelet–Nyugat V.12. 24-31.
 • › 1993 Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In: Liszka József (red.): Néprajzi Tanulmányok. 14. 1993/201. Komarno, 173–201.
 • › 1993 A tartalom szerveződése a beszédszokásokban. Korunk 8. 23–31.
 • ›  1992 A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár 1–2. 70–80.
 • › 1992 A kincs hiedelemköre a Mezőségen. In: Keszeg V. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. KJNT, Kolozsvár. 199–218.
 • › 1991 A hiedelemtudás szerkezete. Erdélyi Múzeum 1–4.122–124.
 • › 1991 Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához. In: Eperjessy Ernő – Krupa András (szerk.): Nemzetiség – identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba–Debrecen. 259–263.
 • › 1991 A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét II. 6. 16–17.; 7. 55–57.
 • › 1991 Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. Helikon 2. 31. 4–5.
 • › 1991 Kórkép az igaz történetekben. Helikon 2. 43. 3.
 • › 1990 Kerítések. Művelődés 6–7. 18–23.
 • › 1989 Írott folklór. Utunk 3. 3–4.
 • › 1983 Nemszóbeli kommunikáció a mezőségi Detrehemtelepen. In: Faragó József–Kós Károly (red.): Népismereti Dolgozatok 1983. Kriterion, Bukarest. 133–170.
 • › 1983 A népi kultúra megközelítése – belemagyarázás és értelmezés. Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból. Kriterion, Bukarest. 202–216.
 • › 1981 A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In. Faragó József– Kós Károly (red.): Népismereti Dolgozatok 1981. Kriterion, Bukarest. 97–117.
 • › 1981 A népi kultúra megközelítése – belemagyarázás és értelmezés . Echinox 1–3.
 • Reviews
 • › 2007 Morgan, Cristine: Mészkő. Erdélyi Múzeum LXIX. 1–2. 136–138.
 • › 2007 Bágyoni Szabó István: Elszabadult konténerek. Korunk XVIII.1. 94–100.
 • › 2006 Szikszai Mária: Történetek története. Tabula 9(1). 124–126.
 • › 2006 Balázs Lajos: Folclor. Noţiuni generale de folclor şi poetică populară. Ethnographia 117. 102–104.
 • › 2005 Gondolatok Bágyoni Szabó István A lovak estére hazaérnek című regényéről. PoLíSz 82. március. 98–100.
 • › 2000 Nagy Olga: Egy barátság története. Látó XI.1.
 • › 1999–2000 Zsigmond Győző: Három kismacska: kettő közülük Kommunista. Erdélyi politikai viccek 1977–1997. Philologia Fenno–Ugrica (Freiburg) 5–6. 69–75.
 • › 1999 Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Etnographia 110. 2. 520–522.
 • › 1999 Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek iránt. A Hét 41.
 • › 1998 Coman, Mihai: Bestiarul Mitologic Romanesc. Ethnographia 109.1.
 • › 1998 Bágyoni Szabó István: A lovak estére hazaérnek.. Helikon 3. 15–16.
 • › 1997 Változatok történelmi forgatókönyre. Korunk 7. 93–95.
 • › 1996 Balázs Lajos: Menj ki én lelkem a testből.Művelődés 3. 27–28.
 • › 1995 Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Erdélyi Múzeum LVII. 3–4.
 • › 1995 Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. NyIrK XXXIX. 2.
 • › 1994 Nagy Olga: Táltos és Pegazus. Korunk 10.
 • › 1992 Szilágyi István: Agancsbozót. Korunk 2. 120–124.
 • › 1991–1993 Marianne, Mesnil (red.): Les Plantes et les Saisons. Anuarul Arhivei de Folclor. XII-XIV. 1991-1993.
 • › 1990 Vöő Gabriella: Igaz ember igazat szól. Helikon 5.
 • › 1988 Máthé Gábor: Ízlésficam. A giccs világa. A Hét 22.
 • › 1986 Péntek János – Szabó Attila: Ember és növényvilág. Igazság IX.19.
 • › 1985 Gh. Pătraşcu: Arhitectura şi tehnica populară. Korunk 8.
 • › 1985 Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Művelődés 10.
 • › 1985 Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. NyIrK 1.
 • › 1985 Imreh István: A törvényhozó székely falu. NyIrK 2.
 • › 1984 Mikó I. – Kicsi A. – Horváth Sz. I. : Balázs Ferenc. NyIrK 1.
 • › 1983 Gulian: Lumea culturii primitive. A Hét 51.
 • Other publications
 • › 2008 Az állatok mítosza. Cimbora XX. 12. 14–15.
 • › 2008 Az első ember születése. Cimbora XX. 11. 15–16.
 • › 2008 Hogyan lett a világ? Cimbora XX. 10. 22–23.
 • › 2008 „Tudósítások
 • › 2008 A nagy hazudozók. Cimbora XX. 5. 22–23.
 • › 2008 A tömeg hősei: a sztárok. Cimbora XX. 4. 15–16.
 • › 2008 Kik voltak a haramiák? Cimbora XX. 3. 23–24.
 • › 2008 Élő alakok voltak-e a hősök? Cimbora XX. 2. 15–16.
 • › 2008 Mágikus és mitikus erejű növények. Cimbora XX. 1. 13–14.
 • › 2008 Egy új lap elé. Aranyosszék. 1.év 1. 3.
 • › 2008 Lapszemle a múltban. Aranyosszék. 1. év. 1. 5.
 • › 2007 Kik terjesztik a betegséget? Cimbora XIX. 11. 15–16.
 • › 2007 A tűz születése. Cimbora XIX. 10. 15–16.
 • › 2007 Az idő urai. Cimbora XIX. 9. 15–16.
 • › 2007 Kik őrzik a kincseket? Cimbora XIX. 5–6. 22–23.
 • › 2007 Házikígyók, őrző szellemek. Cimbora XIX. 4. 11–12.
 • › 2007 Kik laknak a vizekben? Cimbora XIX. 3. 12.
 • › 2007 Kik éltek az erdőben? Cimbora XIX. 2. 13–14.
 • › 2007 Szelek, viharok démonai. Cimbora XIX. 1. 12-13.
 • › 2006 Ki hozza az ajándékot? Cimbora XVIII. 2007. december . 11–12.
 • › 2006 A levegőég ármányos vándorai. Cimbora XVIII. november. 13–14.
 • › 2006 A lüdérc. Cimbora XVIII. október. 24–25
 • › 2006 Valóság vagy fantázia? Cimbora XVIII. szeptember. 24-25.
 • › 2006 Kik voltak a mesemondók? Cimbora XVIII. 5–6. 12–14.
 • › 2006 Hogyan és miért mondunk verset húsvét másodnapján? Cimbora XVIII. 3–4. 11–13.
 • › 2006 Eletek és történetek. Cimbora XVIII. 2. 23–25.
 • › 2006 Vöő Gabriella. Szabadság XVIII. 169. július 25. 2.
 • › 2006 József Faragó. Fabula 47. 1/2. 123–124.
 • › 2005 Tájban bujdosó Bordy Margit. Irodalmi Jelen. V. 48. 27.
 • › 2005 A népballada: helyi történelem? Cimbora 12. 18–20.
 • › 2005 Történetek a bugyutákról. Cimbora 11. 23–24.
 • › 2005 A szólások és a lokális emlékezet. Cimbora 10. 25–26.
 • › 2005 Mi van a templomtorony gömbjében? Cimbora 9. 25–27.
 • › 2001 Miért nem szerették a törpék a pénteket? Cimbora 2. 10–12.
 • › 2001 A nyolcvan esztendős Nagy Olga köszöntése. Honismeret. XXIX. 1. 8–9.
 • › 2000 Egy hóstáti asszony visszaenlékezései. Erdélyi Gazda. 8. évf. 4. 27–28.
 • › 2000 A víz és a tisztálkodás. Erdélyi Gazda. 8. évf. 2. 29.
 • › 2000 Valutázók és alkimisták. Korunk 2. 26–29.
 • › 2000 Képek Torockóról. Szabadság. XII. jún. 10. 11.
 • › 1999 Történetek és beszédmódok. Cimbora 6. 24–27.
 • › 1999 A mesélő ember. Cimbora 5. 30–33.
 • › 1999 Az írás hatalma. Cimbora 3–4. 18–19.
 • › 1999 Irunk. Hogyan írunk? Cimbora 2. 16–19.
 • › 1999 Utak, utazók, utazások. Cimbora. 1. 18–23.
 • › 1998 Hazugok és hazugságversenyek. Cimbora. 4. 16–21.
 • › 1998 Álom, álom, édes álom…Cimbora. 3. 20–22.
 • Editing
 • › 2008 Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár
 • › 2008 Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár
 • › 2006 Adorjáni Rudolf Károly: Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1936. KJNT, Kolozsvár
 • › 2006 Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Scientia, Kolozsvár
 • › 2005 Tötszegi T.–Keszeg V. (szerk.): A KJNT évkönyve 13. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 2005 Péterfy László: Marosszék régi sírkövei. Mentor, Marosvásárhely
 • › 2003 Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Mentor, Marosvásárhely
 • › 2003 Madar Ilona: Sóvidék földművelése. Mentor, Marosvásárhely
 • › 2001 Palástban. Lelkészek szórványban. Mentor, Marosvásárhely. 400 p. (co-redactor)
 • › 2001 Felsőcsernátoni népmesék. György Ignác meséi. Gyűjtötte Kakas Zoltán. KJNT, Kolozsvár
 • › 2001 Diószegi Anna: Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 2001 A KJNT Évkönyve 9. KJNT, Kolozsvár
 • › 2001 Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 2001 Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Budapest–Miskolc. Néprajzi Látóhatár. X. évf. 1–4. (co-redactor)
 • › 2000 Czégényi D.–Keszeg V. (szerk.): A KJNT Évkönyve 8. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 1999 Kicsiny dalaim. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 1999 A KJNT Évkönyve 7. KJNT, Kolozsvár
 • › 1995 Zsigmond Erzsébet: Sirató. Életem panaszos könyve. KJNT, Kolozsvár
 • › 1994 Nagy Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 1994 Zakariás E.–Keszeg V. (szerk.): A KJNT Évkönyve 2. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 1994 Nagy Olga: Népi változatok szerelemre és házasságra. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 1992 A KJNT Évkönyve 1. KJNT, Kolozsvár
 • › 1984 Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Kriterion, Bucureşti
 • Exibitions
 • › 1999 Az írás képei. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár