Czégényi Dóra Andrea

SZEMÉLYI ADATOK

TANULMÁNYOK

 • 2008–2011: doktori tanulmányok, 3 éves képzési rendszerben (Hungarológiai Doktori Iskola, BBTE, BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár). 2012: doktori oklevél (PhD fokozat).
 • 1998–1999: magiszteri tanulmányok, szocio- és etnolingvisztika szak, 1 éves képzési rendszerben (BBTE, BTK, Kolozsvár). 1999: magiszteri oklevél.
 • 1994–1998: egyetemi tanulmányok, magyar nyelv és irodalom – néprajz szak, 4 éves képzési rendszerben (BBTE, BTK, Kolozsvár). 1998: egyetemi oklevél és tanári képesítést tanúsító bizonyítvány.
 • 1988–1993: középiskolai tanulmányok, 5 éves (óvoda- és iskolapedagógusi) képzési rendszerben (Iosif Vulcan Tanítóképző, Nagyvárad). 1993: érettségi oklevél.hüpfburg

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

 • 2015-től: egyetemi adjunktus a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajz és Antropológia Intézetében
 • 2002–2015: egyetemi tanársegéd a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén (2011-től: Intézet)
 • 1999–2002: egyetemi gyakornok a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén

OKTATOTT TÁRGYAK

 • Önálló egyetemi kurzusok
 1. Történeti és kortárs mitológiák. Kalandozások textusokban és kontextusokban (BA, I. év)
 2. Etnoszemiotika (BA, II. év)
 3. Folklorisztika IV. Mentalitások, hiedelmek és népi gyakorlatok (BA, II. év)
 4. Etnográfia VI. Etnobotanika (BA, III. év)
 • Szemináriumok
 1. Bevezetés a folklorisztikába. Terminológia, módszertan, tudománytörténet, ill. Bev. a szakirodalomba. Olvasószeminárium (BA, I. év)
 2. Kutatásmódszertan (BA, I. év) – dr. SZABÓ Á. Töhötöm kollégával közösen koordinált tanegység.
 3. Terepgyakorlat I-II. (BA, I-II. év)
 4. A kultúrakutatás elmélete, módszertana és története (MA, II. év)

Oktatói tevékenység óraadó tanárként

 • Magyar Földrajzi Intézet (BBTE, Földrajz Kar, Kolozsvár):  a dr. BARTOS-ELEKES Zsombor egyetemi docens által meghirdetett Etnográfia és helynévtan választható tantárgy társoktatója (BA, turizmusföldrajz II. év).
 • Tanárképző Intézet (BBTE, Kolozsvár): a posztgraduális képzési rendszerben meghirdetett II-es pszichopedagógiai modul néprajz szakirányú tanegységeinek (azaz: a Szakmódszertan, a Pedagógiai gyakorlat I. és a Pedagógiai portfólió értékelésének) felelős oktatója.
 • Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék (BBTE, BTK, Kolozsvár): a 2017/2018-as és 2018/2019-es tanév tavaszi félévében Szemiotika és nyelvtudomány előadások (BA, III. év).

NYELVISMERET

 • román: felsőfokú
 • német: középfokú
 • angol: alapfokú

TUDOMÁNYOS SZAKTESTÜLETI TAGSÁG

 • a Kriza János Néprajzi Társaság tagja (Kolozsvár, 1998–)
 • a Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának külső köztestületi tagja (Budapest, 2012–), illetve az MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottságának köztestületi tagja (Kolozsvár, 2019–)
 • az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának tagja (Kolozsvár, 2013–)

KUTATÁSI TERÜLET

 • népi hitvilág, etnoszemiotika, etnobotanika

KUTATÁSOK

 • 2018–2022: Etnobotanikai és etnofarmakobotanikai kutatás Székelyföldön (127944-es sz. NKFI projekt; kutatásvezető: Dr. Papp Nóra egyetemi docens).
 • 2013–2016:  Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások (324214-es sz. EKT projekt; kutatásvezető: Dr. Pócs Éva professzor). http://eastwest.btk.mta.hu/kutatok/czegenyi-dora
 • 2009: Nemzeti Kulturális Alap (Administraţia Fondului Cultural Naţional – AFCN) által támogatott és Corina Bejinariu zilahi muzeológus által vezetett csoportos kutatás. Program: Sate contemporane din România: deschideri spre Europa. Aplicaţie zonală -  judeţul Sălaj (Jelenkori falvak Romániában: nyitások  Európa felé. Alkalmazási terület – Szilágy megye; az ÉNy-romániai régión majdan áthaladó autópálya útvonalán fekvő települések szocio-etnográfiai kutatása, Márkaszék község vonzásköréhez tartozó három település  – a román többségű Porc, az etnikailag vegyes Lecsmér és a szlovákok lakta Márka-tanya – népi kultúrája.) Egyéni kutatási téma: A hiedelemtudat újratermelődése és továbbélése (a három közösségben).
 • 2008: Eurotrans Alapítvány által támogatott egyéni kutatás. Téma: A hiedelemtudat újratermelődése és továbbélése. Szilágysági hiedelmek és hiedelemszövegek az ezredfordulón (hét Szamos-melléki település hiedelemanyaga).
 • 2004–2005: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete által támogatott és dr. Tóth Zsombor által vezetett csoportos kutatás. Téma: A protestáns emlékirat-irodalom történeti antropológiai és nyelvészeti vizsgálata Apafi fejedelem korában.
 • 2003–2004: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete által támogatott egyéni kutatás. Téma: A szilágysági hiedelemrendszer változása a századfordulón.
 • 2000–2003: OTKA támogatással csoportos kutatás a budapesti Néprajzi Kutatóintézet munkatársaival. Program: (T031820) Hárompatak: egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdélyben (A hagyomány rétegzettsége a magyar–román nyelvhatáron fekvő Hárompatak népi kultúrájában -témavezető/programfelelős: Dr. Tomisa Ilona). Külső munkatársként egyéni kutatási téma: a kisrégió átalakuló hagyományvilágának hiedelemaspektusai.
 • 1999 nyara: Háromszéki népi kultúra. Intézmény: Tanszék és KJNT, Kolozsvár. Beosztás: társszervező Dr. Pozsony Ferenccel együtt, terepmunka a kutatócsoport tagjaként.
 • 1998/1999: Családszerkezeti vizsgálatok az erdélyi szórványtelepüléseken. Intézmény: Tanszék és KJNT, Kolozsvár. Beosztás: társszervező dr. Pozsony Ferenccel együtt.
 • 1996 nyara: Moldvai csángók vizsgálata (történeti tudat és hiedelemrendszer). Intézmény: Tanszék és KJNT, Kolozsvár. Témavezető/programfelelős: dr. Pozsony Ferenc. Beosztás: terepmunka a kutatócsoport tagjaként.

KORÁBBI MUNKAHELYEK

 • 1998–2000: Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT), Kolozsvár. Betöltött állás(ok): könyvtáros és dokumentarista.
 • 1993–1994: I–VIII. osztályos Általános Iskola, Zsibó (Szilágy megye). Betöltött állás(ok): tanítónő, ugyanakkor a magyar nyelv és irodalom helyettes tanára.

TANULMÁNYI UTAK, VENDÉGTANÁRI TEVÉKENYSÉG

 • 2013/2014 (őszi félév): vendégelőadó tanár (PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs)
 • 2012. október 29-én: vendégelőadó tanár (PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs)
 • 2011/2012 (tavaszi félév, CEEPUS): vendégelőadó tanár (ELTE BTK Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest)
 • 2008/2009 (tavaszi félév, ERASMUS): vendégelőadó tanár (PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs)
 • 2007 ősze: vendégkutató (MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest)
 • 1995/1996 (tavaszi félév): cserediák/vendéghallgató (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged)

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK

 • 2012: MTA Domus Hungarica (senior) kutatói ösztöndíja
 • 2011–2012: MTA HTMTÖP (A kat.) kutatói ösztöndíja
 • 2008–2011: Értékünk az ember! PhD tanulmányi ösztöndíj (az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott POSDRU 2007–2013 projekt keretein belül)
 • 2008: Eurotrans Alapítvány kutatói ösztöndíja
 • 2004–2005: Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete (KPI) kutatói ösztöndíja
 • 2003–2004: Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete (KPI) kutatói ösztöndíja
 • 2001: MTA-OM Domus Hungarica Scientiarium et Artium (junior) kutatói ösztöndíja

KONFERENCIÁKON/TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

 • 2020. szeptember 10–12. XVI. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus (online kongresszus). Szervező(k): Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, ill. a “Club Service” Kft. rendezvényszervező iroda (Debrecen). Flash prezentáció, ill. E-poszter: Erdélyi etnobotanikai adatok történeti vonatkozásai orvosbotanikai művekben és kéziratokban (társszerzők: Ambrus Tünde, Czigle Szilvia, Filep Rita, Purger Dragica és Papp Nóra / 11-es szekció: A múlt tanulságai, a jövő kihívásai, ill. poszter szekció E-5) és E-poszter: Összehasonlító etnobotanikai felmérés a Homoródok völgyében, Erdély (társszerzők: Papp Nóra és Mihalovits Fanni / poszter szekció D). http://cph2020.hu/?page=oldal&id=17 
 • 2019. október 21–23. Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában (nemzetközi konferencia). Szervező(k): Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék és KAB  (Kolozsvár). Helyszín: Kerék csárda konferenciaterme (Kolozsvár). Előadás címe: A kódváltásos beszédmód ürügyén a hiedelmek (nyelvi) hontalanságáról. 
 • 2019. október 18. Szemléletek, módszerek, intézmények a romániai magyar néprajzkutatásban (XII. tudománytörténeti konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: az EME, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Drd. Nagy Zsolttal közös (magyar nyelvű) előadás címe: Törekvések, irányzatok és eredmények a romániai magyar etno(farmako)botanikai kutatásokban (1989–2019). 
 • 2019. május 10–11. XVI. Szilágyság-kutatás nap. Emlékezzünk régiekről. Szervező(k): az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke, valamint a szilágysomlyói fiókszervezete, a zilahi EMKE, az RMDSZ Szilágy megyei és hadadi szervezete, a hadadi Református Egyházközség, a bogdándi Sipos László Múzeum (Tájház) és a Pro Senectute Alapítvány, a Tövishát Kulturális Társaság, a „Pro Zilah” Egyesület, a Szilágy Társaság, a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ, illetve a Hepehupa művelődési folyóirat. Helyszín: Degenfeld kastély nagyterme (Hadad) és Tájház (Bogdánd). Előadás címe: A szirénekről másként (Wesselényi-nők életpályája és emlékezete).
 • 2019. április 5–6. Erdélyi népi gyógyászat – hagyományoktól az alkalmazásig. Szervező: PTE, Gyógyszertudományi Kar,  Farmakognóziai Intézet. Helyszín: PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem (Pécs). Nagy Zsolttal (Sapientia EMTE, Marosvásárhely) közös (magyar nyelvű) előadás címe: Törekvések, irányzatok és eredmények a romániai magyar etno(farmako)botanikai kutatásokban (1989–2019).
 • 2018. október 19. Korszakok, életművek, események és eredmények a romániai magyar néprajzkutatásban (XI. tudománytörténeti konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK épülete, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Mitruly Miklós néprajzi gyűjtőmunkája és oktatói tevékenysége. 
 • 2018. június 1–3. „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Irányzatok és módszerek a Kárpát-medencei népi vallásosság kutatásában  (vallásetnológiai konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság és KAB (Kolozsvár). Helyszín: Kolozsvár (BTK épülete). Előadás címe: Vallásos-mágikus misszilissor(s)okról P. Daczó Árpád – Lukács levelezése tükrében. 
 • 2018. május [4]–6. Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások (vallásantropológiai konferencia). Szervező: „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport, MTA BTK Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, a 324214 sz. EKT projekt keretében. Helyszín: MTA BTK Kutatóközpont (Budapest, Magyarország). Előadás címe: Szilágysági mágikus specialisták – a magyar népi gyógyászat és az ortodox egészségpasztoráció kölcsönhatásairól.
 • 2017. október 20. Tudománytörténeti hagyományok és örökség a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatásban (X. tematikus konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK épülete, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Boér Miklós (1857–1905) néprajzi gyűjtőtevékenysége. 
 • 2016december 17. A Márton Gyula születésének centenáriumán szervezett Emlékkonferencia keretében az Emlékkönyv (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016) bemutatása. Szervező(k): BBTE BTK Magyar  és Általános Nyelvészeti Tanszéke és a KAB Nyelvtudományi Szakbizottsága. Helyszín: BTK épülete, Popovici terem (Kolozsvár).
 • 2016november 3. Magyar Tudomány Ünnepe. Oknyomozó tudomány (megnyitó). Péntek János, az MTA külső tagjának és a rendezvény kiemelt előadójának asszisztenseként Az anyanyelv fölértékelődése a peremrégiók magyar identitásában című tudományos előadás tartalmi egyeztetése és az előadói sablonok elkészítése. Szervező: MTA (Budapest). Helyszín: MTA Székház (Budapest).
 • 2016. október 21. Tudománytörténeti hagyományok és örökség a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatásban (IX. tematikus konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK épülete, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Nép-, köz- és balhiedelmek az Erdély lapszámaiban.
 • 2016. május 26–29. 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (9th CMAPSEEC, Plovdiv, Bulgaria). Papp Nórával, Csepregi Ritával, Dénes Tündével, Tóth Mónikával, Bartha Sámuel Gergellyel és Gyergyák Kingával közösen előkészített angol nyelvű előadás: Relevance of Transylvanian plants in the European ethnomedicine.
 • 2016. május 6–7. XIII. Szilágyság-kutatás nap. Szilágysági emberek. 100 éve született, 40 éve hunyt el a Szilágyság szülötte, Márton Gyula nyelvész, egyetemi tanár. Szervező(k): Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke, valamint a szilágysomlyói fiókegyesülete, a zilahi EMKE, a Tövishát Kulturális Társaság, a „Pro Zilah” Egyesület, a Szilágy Társaság, a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ, illetve a Hepehupa művelődési folyóirat. Helyszín: EMKE-ház (Zilah). Előadás címe: Hajdani szövegekből felsejlő kortárs arc (töredékek).
 • 2016. április 15. In memoriam Nagy Olga. A Nagy Olga halálának 10. évfordulójára szervezett emlékülés keretében a Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató című kötet (Szerk. Keszeg Vilmos. Exit Kiadó – Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2015.) bemutatása. Szervező(k): a budapesti Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság és Exit Kiadó. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2015. október [16]–18. Hit és kétség (vallásantropológiai konferencia). Szervező(k): a „Kelet–Nyugat” kutatócsoport és a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke. Helyszín: MTA Pécsi Bizottságának székhelye (Pécs, Magyarország). Előadás címe: Ingadozó szavak – igazodó tettek. Egy szilágysági rontástörténet hit- és kételyaspektusairól (esettanulmány).
 • 2015. október 16. A kolozsvári néprajzkutatás hagyományai (VIII. tematikus konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK épülete, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Etnobotanikai kutatások és eredmények a Népismereti Dolgozatok tükrében.
 • 2014. december 12–14. Áldozat, istenítélet, divináció (nemzetközi konferencia). Szervező(k): a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke, a MTA Pécsi Területi Bizottsága (a „Kelet–Nyugat” vallásetnológiai kutatócsoport támogatásával és az ISFNR Belief Narrative Network közreműködésével). Helyszín: MTA Pécsi Bizottságának székhelye (Pécs, Magyarország). Előadás címe: „Megér egy misét?” Egyházi rítusok és mágikus szokásgyakorlatok a romániai magyarság körében.
 • 2014. október 24. A kolozsvári magyar néprajzoktatás és -kutatás: tudománytörténet és kulturális örökség. Néprajztudomány és -kutatás: szemléletek, intézmények, életpályák Erdélyben (VII. tematikus konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Szilágyság-kutatások a 20–21. században.
 • 2014. július 25–26. Religion – Culture – Society. Interdisciplinary perspectives on religious life (Telciu Summer Conferences, 3rd ed.) Nemzetközi konferencia. Helyszín: Telcs (Beszterce-Naszód megye, Románia). Előadás címe: „Părințele, taică sfânt…” – figura mitică a preotului în cercetarea culturii populare maghiare (román nyelvű bemutató).
 • 2014. június 11–12. A PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék „Kelet–Nyugat” vallásetnológiai kutatócsoportjának nyilvános vitaülése (a 324214-es számú EKT projekt keretében). Szervező: Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya (Budapest) és a PTE Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék (Pécs). Helyszín: Néprajzi Múzeum (Budapest). Előadás címe: Megosztott képzetek, vitatott nézetek. Az ortodox lelkész alakja a romániai magyar népi kultúrában. 
 • 2014. május 9. Kutatás-módszertan és adatvédelem. A 21. század kihívásai a társadalomtudományi kutatásokban (műhely-konferencia). Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet (Kolozsvár). Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Kartotékok és emberek. A hiedelemszövegek közzétételének megjósolható buktái. 
 • 2013. december 12. Demonológia és boszorkányság Közép-Kelet-Európában. A PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék „Kelet–Nyugat” vallásetnológiai kutatócsoportjának nyilvános vitaülése (a 324214-es számú EKT projekt keretében). Szervező(k): MNT Etnológia Szakosztálya a Folklór Szakosztállyal közösen. (Budapest). Helyszín: Néprajzi Múzeum (Budapest). Előadás címe: Boszorkányképzetek a 18. századi szilágysági periratokban. 
 • 2013. október 18.  Néprajzi örökség – kulturális örökség. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története: intézmények, mozgalmak, életpályák (VI. tudománytörténeti konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, KJNT, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Szelektív látkép: a szilágysági hiedelmek 19. századi megjelenítése.
 • 2013. június 21–24. IVth Symposium of Ethnopharmacology. Szervező: Transilvania Egyetem (Brassó). Papp Nórával és Birkás-Frendl Katával közös, angol poszter: Ethnobotanical Surveys in Transylvania: Past, Present and Future.
 • 2013. május 24.  XVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK ). Néprajz szekció (Kolozsvár).
 • 2012. december 6–7. Kié a hagyomány? Mire szolgál? A hagyomány: kultúra, használók és forgalmazók között (nemzetközi kollokvium). Szervező(k): BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Európa Tanács F.E.R. – EURETHNO egyesület, MTA-KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság (Kolozsvár). Helyszín: Universitas (Egyetemi) Szálló konferenciaterme (Kolozsvár).
 • 2012. október 26. Kulturális örökség és kutatás. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története (V. tudománytörténeti konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, KJNT, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2012. június 1–2. Doktoranduszok konferenciája II. Szervező(k): BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Magyar Néprajz és Antropológia Doktori Program (Kolozsvár), Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Tudományok Program (Pécs). Helyszín: BTK, Popovici terem (Kolozsvár).
 • 2011. november 26. A magyar tudomány napja Erdélyben (10. fórum). Téma: Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után. Szervező: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Az Erdélyi Múzeum 2011/1-es, vallási néprajzi súlypontú számának bemutatása. Helyszín: EME székháza (Kolozsvár).
 • 2011. október 21. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története (IV. tudománytörténeti  konferencia). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, KJNT, KAB és EME (Kolozsvár). Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2011. augusztus 22–27. Nyelv és kultúra a változó régióban (VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár). Szervező(k): NMT (Budapest), BBTE, EME, KAB (Kolozsvár). Előadás címe: Pap, orvos és bíró. A román pap hiedelemkörének szinkretizmusa. 
 • 2011. július 26–30. Studii filologice româneşti în confluenţe europene (şcoala de vară a doctoranzilor filologi). Szervező(k): BBTE BTK - POSDRU (Kolozsvár). Helyszín: Sinaia. Előadás címe: În umbra credinţei. Genealogia şi arhitectura conceptuală a “superstiţiei”.
 • 2011 április 27[–29]. “Kerényi 18″. Kultúrakutatás és interpretáció (konferencia). Szervező(k): PTE Egyetemi Könyvtár, Kerényi Károly Szakkollégium (Pécs). Helyszín: Tudásközpont (Pécs).
 • 2011. április 15. Magical Context (nemzetközi konferencia). Szervező: ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék (Budapest). Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Budapest).
 • 2011. április 8–9. Néprajzi – kulturális antropológiai doktori konferencia. Szervező(k): BBTE BTK Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Magyar Néprajz és Antropológia Doktori Program (Kolozsvár), Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Tudományok Program, MTA PAB Néprajzi Szakbizottság (Pécs). Helyszín: PTE BTK épülete (Pécs).
 • 2010. november 19. A 20. század (biografikus) történetei (nemzetközi kollokvium). Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság. Helyszín: BTK, Popovici terem (Kolozsvár). Előadás címe: Hiedelmek a narratio de vita sua kontextusában.
 • 2010. október 22. Tudománytörténeti konferencia III. Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság. Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár). Előadás címe: Népismereti Dolgozatok tudomány- és kutatástörténeti jelentősége. 
 • 2010. október 1. A III. éves bölcsész doktoranduszok konferenciája. Szervező:  POSDRU. Helyszín: BBTE BTK épülete, Popovici terem (Kolozsvár). Előadás címe: Figura preotului ortodox în mitologia maghiară contemporană. 
 • 2010. augusztus 26–27. Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Szervező(k): Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Budapest), BBTE (Kolozsvár), MTA KAB (Kolozsvár). Néprajz szekció helyszíne: BTK, Shakespeare terem (Kolozsvár). Előadás címe: LIMBUS – LIMES – LIMIT. Hiedelmek és hiedelemszövegek határátlépései. 
 • 2010. május 14–16. XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK ). Néprajz szekció (Kolozsvár).
 • 2010. február 27. PÁVA-konferencia. Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár), Csángó Néprajzi Múzeum (Zabola). Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2009. október 23. Tudománytörténeti konferencia II. Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság, Kriza János Néprajzi Társaság. Komáromi Tünde Rontás és társadalom Aranyosszéken című kötetének (Kriza Könyvek, 34. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – KJNT, Kolozsvár, 2009.) bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2009. szeptember 29. I. éves bölcsész doktoranduszok konferenciája. Téma: Studiile literare din România în context european. Szervező: POSDRU. Helyszín: (Kolozsvár).
 • 2009. szeptember 4–6. Mágikus és szakrális medicina (három napos nemzetközi konferencia). Szervező(k): PTE Néprajz  Kulturális Antropológia Tanszék, MNT Folklór Szakosztály. Helyszín: a Pécsi Akadémiai Bizottság székháza (Magyarország). Előadás címe: Gyógyító és ártó szavak cselekvés- és szövegkörnyezete. 
 • 2009. május 15. XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK ). Néprajz szekció (Kolozsvár).
 • 2009. április 9. Atelierul studenţilor etnologi /Néprajz szakos hallgatók műhelytalálkozója. Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Catedra de Literatură română, teorie literară şi etnologie. Könyvbemutató (Magyar népi kultúra - tankönyv és szöveggyűjtemény): Cunoştinţe referitoare la cultura populară maghiară ca material ajutător în învăţământ. Előadás címe: Preotul ortodox în credinţa populară sălăjeană. Helyszín: BTK, Popovici terem (Kolozsvár).
 • 2008. november 26–27. Seminar de instruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Szervező: Catedra de Literatură română, teorie literară şi etnologie. Helyszan: BTK, Popovici terem (Kolozsvár).
 • 2008. október 18. Megemlékező konferencia a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2008. október 17. A Mezőség-kutatás eredményei II. Szervező(k): EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Helyszín: EME székháza (Kolozsvár).
 • 2006. október 21. Mezőség-konferencia (tudományos ülésszak).  A Mezőség-kutatás eredményei I. Szervező(k): EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Helyszín: EME székháza (Kolozsvár).
 • 2006. május 5–6. Szubkultúra – definíciók és tipológiák. Esetelemzések. Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2006. január 20. Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az élettörténet? (nemzetközi kollokvium). Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: BBTE, Prof. Dr. I. Hatieganu Park, Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Konferenciaterem (Kolozsvár).
 • 2005. október 7–9. Tárgy és folklór (konferencia). Szervező(k): MNT Folklór Szakosztálya, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Múzeumi Igazgatósága (Nyíregyháza), Vay Ádám Múzeum (Vaja), PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke (Pécs). Helyszín: Vay Ádám Múzeum (Vaja, Magyarország). Előadás címe: „Elbeszélt” tárgyak. Egy életút dokumentumai. 
 • 2005. április 28–29. Magyar Néprajzi Fórum. Szervező(k): Magyar Néprajzi Társaság (Budapest), Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár). Helyszín: BTK épülete, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2005. április 22.  XVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK ). Néprajz szekció. Helyszín: BTK, Eminescu terem (Kolozsvár).
 • 2005. január 29. Szótárak és szakterminológiák. Szervező(k): Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Bolyai Társaság (Kolozsvár). Helyszín: BTK, Popovici terem (Kolozsvár).
 • 2004. november 12–14. Maszk – átváltozás – beavatás (tudományos konferencia). Szervező(k): MNT Folklór Szakosztálya, MTA Néprajzi Kutatóintézete, PTE BTK Néprajz  Kulturális Antropológia Tanszék, Magyar Vallástudományi Társaság. Helyszín: Siklós, Vár (Magyarország).
 • 2004. november 5–6. Erdély és Moldva népi vallásossága. (Konferencia Bálint Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére.) Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: BTK, Popovici terem, ill. a KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2004. szeptember 5–8. Nyelvhasználat és nyelvi jogok. 13. Élőnyelvi Konferencia. Szervező(k): Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Bolyai Társaság (Kolozsvár). Helyszín: BTK épülete (Kolozsvár).
 • 2003. október 24–25. Archívumok és használóik. Tudományközi levéltári szakkonferencia. Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya (Kolozsvár). Helyszín: EME székháza (Kolozsvár).
 • 2003. április 5. Szilágysági kutatások (konferencia). Szervező(k): EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya, EME Zilah és vidéke fiókszervezete. Helyszín: az EME zilahi fiókszervezetének székháza. Előadás címe: A „minden embernek kijutó különösség ürügyén”… a népi írásbeliségről. 
 • 2002. november 14–16. Áldás és átok, csoda és boszorkányság (tudományos konferencia). Szervező(k): MNT Folklór Szakosztálya, MTA Néprajzi Kutatóintézete, PTE BTK Néprajz Tanszéke. Helyszín: Néprajzi Kutatóintézet könyvtára (Budapest). Előadás címe: A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében (Gyógyítás és rontás).
 • 2000. szeptember 22–24. Népi gyógyászat (tudományos konferencia). Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: Dávid Ferenc Ifjúsági Központ (Homoródszentmárton). Előadás címe: A szó gyógyító ereje. Ortodox gyógyítási technikák Szilágy megyében. 
 • 1999. december 3–6.  Férfiak a változó időben. Fiatal néprajzkutatók IV. konferenciája. Szervező(k): BBTE BTK Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: Torockó. Borbély Évával közös előadás címe: Játék az axiómákkal: a férfi nem nő. 
 • 1999 áprilisa Tudományos Diákköri Konferencia. Szervező: BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Előadás címe: A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében. 
 • 1998. december 4–6. Fiatal néprajzkutatók konferenciája III. (Kolozsvár) Szervező(k): BBTE  Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. Előadás címe: Reprezentációk interpretációjaEgy református asszony kapcsolata az ortodoxiával. 
 • 1997. december 5–6. Fiatal néprajzkutatók konferenciája II. (Kolozsvár) Szervező(k): BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság.
 • 1996. december 14. Fiatal néprajzkutatók konferenciája I. (Kolozsvár) Szervező(k): BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság.  
 • 1996. január 11–13. Csángó sorskérdések II. Szervező(k): Moldvai Csángó-Magyar Szövetség, Lakatos Demeter Egyesület, Kriza János Néprajzi Társaság. Helyszín: Illyefalva.

TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ELŐADÁSOK, KÖNYVISMERTETÉSEK (képzések, kulturális rendezvények, események keretében) 

 • 2019. október 18. A Szemléletek, módszerek, intézmények a romániai magyar néprajzkutatásban konferencia keretében a Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 című kiadvány (S. a. r. Olosz Katalin. KJNT, Kolozsvár, 2018.) bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2019október 12. IV. Zsibói Magyar Napok. Szervező(k): a zsibói Wesselényi Társaság és az RMDSZ helyi szervezete. Előadás címe: Utazásokról női szemmel. Bánffy Györgyné, Báró Wesselényi Zsuzsanna 18. századi útinaplója. Helyszín: Wesselényi-kastély (Zsibó).
 • 2019. augusztus 24. A X. Kolozsvári Magyar Napok keretében a Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 című kiadvány (S. a. r. Olosz Katalin. KJNT, Kolozsvár, 2018.) bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2019augusztus 24. Előadás a Magyar Szakosok V. Találkozóján a X. Kolozsvári Magyar Napok keretében. Szervező(k): a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézete (dr. Egyed Emese), valamint a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke. Előadás címe: A képlékeny hagyomány korszerű alakváltozatairól. Helyszín: BBTE BTK, Brassai terem (Kolozsvár).
 • 2019március 28. Hit mellé ismeretet… III. Tehetséggondozási Nap. Szervező: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (dr. Balogh Csaba docens). Előadás címe: Krízis és konfesszió. A válságkezelés néhány sajátos példája. Helyszín: KPTI (Bethlen Gábor terem).
 • 2018október 13. III. Zsibói Magyar Napok. Szervező(k): a zsibói Wesselényi Társaság és az RMDSZ helyi szervezete. Előadás címe: Tudatos tájalakítás és szubjektív térélmény. A Wesselényi család zsibói kastélykertje. Helyszín: Wesselényi-kastély (Zsibó).
 • 2018január 29. Előadás A magyar kultúra napja rendezvénysorozat keretében. Szervező(k): a zilahi Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). Előadás címe: A népi kultúra szerepe napjainkban. Helyszín: EMKE-ház (Zilah).
 • 2017október 7. II. Zsibói Magyar Napok. Szervező(k): a zsibói Wesselényi Társaság és az RMDSZ helyi szervezete. Előadás címe: Daniel Polixénia (1720–1775). Egy 18. századi (sajátos) női életpályaHelyszín: Wesselényi-kastély (Zsibó).
 • 2017január 28. Szilágysági barangolások (honismereti rendezvény). Szervező: a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum. Előadás címe: Szelektív látkép a 19–21. századi honismereti és néprajzi kutatások eredményeiről. Helyszín: Apáczai Galéria (Kolozsvár).
 • 2016november 19. I. Zsibói Magyar Napok. Szervező(k): a zsibói Wesselényi Társaság és az RMDSZ helyi szervezete. Előadás címe: Itt(hon) és/vagy ott(hon). Hon- és népismereti morzsák. 
 • 2016november 14. A magyar nyelv napja. A rendezvény szervezője: Tövishát Kulturális Társaság, Szilágycseh (Szilágy megye). Előadás címe: 100 éve született a Tövisháton Márton Gyula nyelvészprofesszor. Helyszín: a szilágycsehi Magyar Ház.
 • 2016. május 20. X. Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Képzése. Helyszín: Művelődési Ház (Székelyudvarhely). Előadás címe: Óvás vagy őrzés? A népmese és az óvodai oktatás jelenkori kapcsolatmintázatáról.
 • 2016. április 3. Együtt Isten völgyében (unitárius vallási, kulturális és közösségi alkalom). A rendezvény házigazdái: Balázs Ferenc Népfőiskola és a Tordai Unitárius Egyházközség. Helyszín: unitárius templom (Torda). Előadás címe: Megosztott képzetek és vitatott nézetek. Sajátos lelkészi szolgáltatások néprajzi adatolása és értelmezése.
 • 2015. november 18. A Főkonzulátusi Moziestek sorozatban Pakot Mónika és Szabó Károly 2013-as Ha nem használ, nem is árt… Hagyományos gyógynövényhasználat Udvarhelyszéken című dokumentumfilmjének vetítése. A rendezvény házigazdája: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa. Előadás címe: Népi gyógyászat és gyógynövényhasználat.
 • 2015. november 14. A magyar nyelv napja. A rendezvény házigazdája: Ottományi Kiállítóház (Bihar megye). Előadás címe: A bihari népnyelv sajátosságai.
 • 2015. október 7. A Kelet magyar kutatói tematikus vándorkiállítás megnyitója. (A kiállítás kurátora: Kelecsényi Ágnes.) A rendezvény házigazdája: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa.
 • 2015. június 5. Az V. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében a Kriza János Néprajzi Társaság 22. Évkönyvének (Szerk. Keszeg Vilmos – Szász István Szilárd – Zsigmond Júlia. Kolozsvár, 2014.) bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2015. június 2. A gyereknapi rendezvények keretében A világéneklő madár. Magyardécsei népmesék című könyv (Mesélte: Balla János. Gyűjtötte: Balla Tamás. Szabó Erzsébet rajzaival. Corvin Kiadó, Déva, 2013.) bemutatása. A rendezvény házigazdája: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa.
 • 2013. december 13. A L’Harmattan kiadó és a Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztálya szervezésében a Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajzi-kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából című kötet (Szerk. Farkas Judit – Keszeg Vilmos. Studia Ethnologica Hungarica, XVI. L’Harmattan Kiadó – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest–Pécs, 2013.) bemutatása. Helyszín: Kossuth Klub (Budapest).
 • 2013. április 16. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében Keszeg Vilmos Hiedelmek, narratívumok, stratégiák című könyvének (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 8. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2013.) bemutatása. Helyszín: EME székháza (Kolozsvár).
 • 2013. január 23. A magyar kultúra napja alkalmával a Kriza János Néprajzi Társaság 20. Évkönyvének (Szerk. György V. Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika. Kolozsvár, 2012.) bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2012. április 3. Az Iskola másképp (rendhagyó oktatási) program keretében Szalma Anna-Mária kolléganővel közös előadás és néprajzi vetélkedő. Helyszín: Apáczai Csere János Elméleti Líceum (Kolozsvár).
 • 2012. március 30. A Kriza János Néprajzi Társaság és a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet szervezésében az Etnoszkóp folyóirat (szerk. Ilyefalvi Emese – Smid Bernadett – Szakál Anna) első, szövegfolklorisztika tematikájú (2011-es) számának bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2010. október 23. VIII. Unitárius Egyetemisták és Főiskolások Találkozója. Szervező: ODFIE. Helyszín: Tordatúr. Előadás címe: A 21. századi erdélyi magyar hiedelemrendszer.
 • 2010. május 7. Tarisznyás Márton útján. VII. Hagyományőrző Nap. Dr. Tánczos Vilmos kollégával közös beszámoló a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken folyó oktató- és kutatómunkáról. (Tudománynépszerűsítő előadás.) Helyszín: Salamon Ernő Gimnázium (Gyergyószentmiklós).
 • 2009. november 7. Klebersberg-nap Pécskán. Szervező: Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület. Előadás címe: Kálmány Lajos hiedelemkutatásainak tudománytörténeti jelentősége. Helyszín: 2-es számú Általános Iskola, Pécska (Arad megye).
 • 2009. március 5. A Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében Péter László Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok című kötetének (Bába Kiadó, Szeged–Pécska, 2008.) bemutatása. Helyszín: KJNT székháza (Kolozsvár).
 • 2007. november 7.  Mikrotörténeti est. A rendezvény szervezője és házigazdája: dr. Tóth Zsombor egyetemi adjunktus (BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék). Előadás témája: Eger mezőváros pere Zay Mihály özvegye, Új Judit ellen (1754). Helyszín: BTK, Brassai terem (Kolozsvár).
 • 2006. október 28. A válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány által pedagógusoknak szervezett felnőttképzés keretében (4×2 órás) szakmai előadás.
 • 2005. december 10. Zsibó (1205–2005). A város első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepség. Szervező(k): a zsibói Wesselényi Társaság és az RMDSZ helyi szervezete. Előadás címe: Zsibói hiedelmek és mindennapok. Helyszín: Wesselényi-kastély (Zsibó, Szilágy megye).

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Könyv (vál., s. a. r.)

 • › 2014  A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. (Emberek és kontextusok, 11.) Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (548 p. ISBN 978-606-739-001-8) - https://eda.eme.ro/handle/10598/30551

Könyvfejezet (társszerző)

 •  › 2014 Hungarian Ethnobotanical Studies in Romania. (Part I. Chapter 3.) In. Pieroni, Andrea  – Quave, Cassandra L. (eds.): Ethnobotany and Biocultural Diversities in the BalkansPerspectives on Sustainable Rural Development and Reconciliation. Springer Science + Business Media, New York (USA), 29–44.  DOI 10.1007/978-1-4939-1492-0_3 (ISBN 978-1-4939-1491-3) /Társszerző: Papp Nóra et al./

Tanulmányok, szakcikkek

 • 2016 Egy név ünnepi tere és ideje az egyéni emlékezetben (János-napi köszöntés a szilágysági Zsibón). Erdélyi Múzeum LXXVIII(2). 24–36. https://eda.eme.ro/handle/10598/29878
 • 2015 Sajátos kor – szokványos körkép. A szomszédság színterei egy 18. századi szilágysági boszorkányper tükrében. In. Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 653–663. http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/2015_JAZs-KI_szerk_Aranykapu_49_CzegenyiD
 • › 2014 Boszorkányképzetek a 18. századi szilágysági periratokban. In. Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, I.) Balassi, Budapest, 171–237.
 • › 2012 Az “árnyék nélküli” hiedelem. Fogalomtörténeti áttekintés. Erdélyi Múzeum LXXIV(4). 1–45. https://eda.eme.ro/handle/10598/26326
 • › 2011 Szakrális textusok – profán kontextusok. A 21. századi szerelmi mágia szöveg- és cselekvéskörnyezetének egy példája. Erdélyi Múzeum LXXIII(1). 85–108. https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/26068
 • › 2010 Vámszer Géza (szócikk). In. Dávid Gyula (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/2. (T–Zs) EME – Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 1056–1058.
 • › 2010 Pápai Páriz Ferenc. In. Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Művelődés, Kolozsvár, 474.
 • › 2010 Rovásírás (tematikus szócikk). In. Bárdi Nándor (koord.): Romániai Magyar Lexikon. Művelődéstörténet. Transindex – Jakabffy Elemér Alapítvány. /2010-12-17/ http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=14
 • › 2010 Román pap (tematikus szócikk). In. Bárdi Nándor (koord.): Romániai Magyar Lexikon. Művelődéstörténet. Transindex – Jakabffy Elemér Alapítvány. /2010-11-29/ http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=145
 • › 2010 Népi növénynevek (tematikus szócikk). In. Bárdi Nándor (koord.): Romániai Magyar Lexikon. Művelődéstörténet. Transindex – Jakabffy Elemér Alapítvány. /2010-11-24/ http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=43
 • › 2008 Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In. Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 39–56. (Újraközlés.) http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KKonyvek_32_2008_JAZs-KV-SzAT_szerk_Kulturakutatasok_02_CzegenyiD
 • › 2008 Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In. Pócs Éva (szerk.): „Vannak csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. (Studia Ethnologica Hungarica, VIII.) L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 77–92.
 • › 2004 A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében. Gyógyítás és rontás. In. Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről, IV.) Balassi, Budapest, 382–394.
 • › 2003 Hiedelmek az emlékezés rostájában. Korunk XIV(3). 22–29.
 • › 2002 A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében. Hepehupa I(2). 22–27.
 • › 2001 A hiedelem és hiedelemszöveg mint reprezentáció. In. Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. (Kriza Könyvek, 7.) KJNT, Kolozsvár, 141–206.
 • › 1999 Magyar-román interetnikus kapcsolatok vallási vetülete. In. Borbély Éva – Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. (Kriza Könyvek, 1.) KJNT, Kolozsvár, 29–47.

Tanulmányok, szakcikkek (társszerző)

 • › 2022 The Importance of Pine Species in the Ethnomedicine of Transylvania (Romania). Plants 11(18), 2331. (Published : 6 September 2022.) DOI https://doi.org/10.3390/plants11182331 (Online ISSN: 2223-7747) /Társszerző: Papp Nóra et al./
 • › 2022 Ethnomedicinal survey on folk dermatology in Transylvania, Romania. Clinics in Dermatology.  (In Press, Available online: 30 July 2022.) DOI https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2022.07.013 (Online ISSN: 1879-1131) /Társszerző: Papp Nóra et al./
 • › 2018 Helianthus tuberosus L. agg. in the Carpathian Basin: a blessing or a curse? Genetic Resources and Crop Evolution  65(3). 865–879. (Print ISSN: 0925-9864.) /Társszerző: Filep Rita et al./
 • › 2017 Helianthus tuberosus L. agg. in the Carpathian Basin: a blessing or a curse? Genetic Resources and Crop Evolution.  (Published online: 08 November 2017.) DOI 10.1007/s10722-017-0577-2 (Online ISSN: 1573-5109) /Társszerző: Filep Rita et al./
 • › 2017 Relevance of Romanian plants in the European ethnomedicine. In Press: Farmacia. /Társszerző: Papp Nóra et al./ https://www.researchgate.net/publication/320087688_Relevance_of_Romanian_plants_in_the_European_ethnomedicine
 • › 2017 Ethnomycological use of Fomes fomentarius (L.) Fr. and Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. in Transylvania, Romania. Genetic Resources and Crop Evolution  64(1). 101–111. (Print ISSN: 0925-9864.) /Társszerző: Papp Nóra et al./
 • › 2015 Ethnomycological use of Fomes fomentarius (L.) Fr. and Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. in Transylvania, Romania. Genetic Resources and Crop Evolution. (Published online: 03 November 2015.) DOI 10.1007/s10722-015-0335-2 (Online ISSN: 1573-5109) /Társszerző: Papp Nóra et al./
 • › 2014 The uses of Betula pendula Roth among Hungarian Csángós and Székelys in Transylvania, Romania. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(2). 113–122. (ISSN: 0001-6977 print version / 2083-9480 online version) /Társszerző: Papp Nóra et al./ https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2014.011
 • › 2014 Survey of traditional beliefs in the Hungarian Csángó and Székely ethnomedicine in Transylvania, Romania. Revista Brasileira de Farmacognosia. Brazilian Journal of Pharmacognosy 24(2). 141–152. (ISSN: 0102-695X print version / 1981-528X online version)  /Társszerző: Papp Nóra et al./ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X14000106
 • › 2010 Korok, kórok, kontextusok. In. Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (s. a. r.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. (Emberek és kontextusok, 4.) Mentor, Marosvásárhely, 423–434. /Társszerző: Keszeg Vilmos./
 • › 2009 Aspecte ale mitologiei populare maghiare din Leşmir (A lecsméri magyar néphit aspektusai). In. Bejinariu, Corina (szerk.): Sate contemporane din România: deschideri spre Europa. Aplicaţie zonală – judeţul Sălaj (Jelenkori falvak Romániában: nyitás Európa felé. Alkalmazási terület – Szilágy megye). MEGA, Kolozsvár, 99–121. /Társszerző: Gheorghiţeanu, Vlad./

Szerkesztett könyvek

Szerkesztett könyvek (társszerkesztő)

 • › 2017 Illusztratív szöveggyűjtemény (29–1116. lábjegyzet). Bibliográfia. Függelék. In. Miklós Alpár: Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányáiban (18–19. század). (Emberek és kontextusok, 14. Sorozatszerkesztő: Dr. Keszeg Vilmos.) EME, Kolozsvár, 27–158.; 345–392.; 393–405. – 427 p. ISBN 978-606-739-072-8
 • › 2016 Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. – 144 p. ISBN 978-606-739-059-9 /Társszerkesztő: Péntek János/ - https://www.eme.ro/servlet/eme/template/publications,PPaper.vm/paperid/749/layout/PDefaultLayout.vm/clickedmenuid/EMEBooksMenu;jsessionid=6602A53C92641C9CBA12E155BE6FB5FD
 • › 2013 Keszeg Vilmos: Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet. (Néprajzi egyetemi jegyzetek, 8.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. – 515 p. ISBN 978-973-8439-69-6 /Társszerkesztő: Jakab Albert Zsolt/ http://kjnt.ro/szovegtar/kotet/NEJ_08_2013_KeszegV_Hiedelmek-narrativumok-strategiak
 • › 2012 Keszeg Vilmos (s. a. r.): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek. (Emberek és kontextusok, 8.) EME, Kolozsvár. – 399 p. + DVD melléklet ISBN 978-606-8178-56-1 https://eda.eme.ro/handle/10598/29945
 • › 2010 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. KJNT, Kolozsvár. (A kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából szervezett első /Kolozsvár, 2008. október 18./ és második tudománytörténeti konferencia /Kolozsvár, 2009. október 23./ anyaga.) – 432 p. ISBN 978-973-8439-51-1 /Társszerkesztő: Keszeg Vilmos és Pozsony Ferenc./ - http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/8eec33e97b_18%20Evkonyv%202010.pdf
 • › 2010 A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. (Emberek és kontextusok, 4.) Mentor, Marosvásárhely. – 464 p. ISBN 978-973-599-409-9 /Társszerkesztő: Keszeg Vilmos./ - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Mentor_Neprajz_066/
 • › 2001 Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. (Kriza Könyvek, 7.) KJNT, Kolozsvár. – 206 p. ISBN 973-85303-1-8 /Társszerkesztő: Keszeg Vilmos./ - http://www.kjnt.ro/kiadvany/12
 • › 2001 Lőrinczi Etelka: Fejezetek Árapatak népi életéből. (KJNT Könyvtára.) KJNT, Kolozsvár. – 201 p. ISBN 973-97827-8-7 /Társszerkesztő: Pozsony Ferenc./
 • › 2000 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. KJNT, Kolozsvár. – 301 p. ISBN 973-97827-7-9 /Társszerkesztő: Keszeg Vilmos./ - http://www.kjnt.ro/kiadvany/49
 • › 1999 Népzenei tanulmányok. (Kriza Könyvek, 3.) KJNT, Kolozsvár. – 177 p. ISBN 973-97827-5-2 /Szerkesztő: Pozsony Ferenc. A szerkesztő munkatársa: Borbély-Bartis Éva./
 • 1999 Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője IX(1–2). KJNT, Kolozsvár. (A Herrmann Antal emlékére szervezett ünnepi ülés /Kolozsvár, 1998. november 13./ előadásai) – 74 p. /Szerkesztő: Pozsony Ferenc. A szerkesztő munkatársa: Borbély-Bartis Éva./
 • › 1999 Változó társadalom. (Kriza Könyvek, 1.) KJNT, Kolozsvár. (A Fiatal néprajzkutatók III. konferenciáján /Kolozsvár, 1998. december 4–6./ elhangzott előadások szövege.) – 184 p. ISBN 973-97827-6-0 /Társszerkesztő: Borbély Éva./ - http://www.kjnt.ro/kiadvany/6

Bibliográfia

 • › 2018 Mitruly Miklós néprajzi bibliográfiája. Összeállította: Czégényi Dóra. In. Keszeg Vilmos – Szakál Anna (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. KJNT, Kolozsvár, 433–439. http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KJNTEvk_26_2018_KV-SzA_szerk_14_CzegenyiD
 • › 2016 Márton Gyula nyelvészeti munkássága. Összeállította: Czégényi Dóra és Kádár Edit. In. Kádár Edit (szerk.): Márton Gyula. (Erdélyi magyar nyelvészek, 2.) MTA KAB Nyelvtudományi Szakbizottsága, Nagyvárad, 21–50. http://www.sztanyi.ro/download/Marton_Gyula_Erdelyi_magyar_vegso.pdf [Újraközlés: Márton Gyula nyelvészeti munkássága (bibliográfia). In. Péntek János – Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. EME, Kolozsvár, 2016, 99–120. https://www.eme.ro/upload/files/File/Konyvek/marton%20gy%20tartalom.pdf]
 • › 2012 A romániai magyar hiedelmek kutatása. Válogatott bibliográfia. In. Keszeg Vilmos (s. a. r.): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek. (Emberek és kontextusok, 8.) EME, Kolozsvár, 301–372. https://eda.eme.ro/handle/10598/29945

Interjú

 • › 2012 „Bármihez nyúlok, kiderül, hogy másképp van, mint ahogy a kutatás képzelte. Minden másképp van.” A „mítoszromboló” Pócs Évával beszélget Czégényi Dóra. Etnoszkóp II(1). (Kronoszkóp rovat) 153–174. (ISSN 2063-2177) https://drive.google.com/file/d/0B3nRZ0vqznXPVGExdTAzUU5SeWc/edit

Szakkönyv fordítása

 • › 2018 Nagy Zsolt: Atlas botanic. Ed. Kreativ – Norand, Tg. Mureș. – 72 p. ISBN 978-606-646-581-6 (magyar → román)

Szakkönyvek fordítása (társfordító)

 • › 2017 Illusztratív szöveggyűjtemény: erdélyi és máramarosi sóbánya-látogatások elbeszélései a 18–19. századból (Feller /1768/, Gerando /1840/, Krickel /1827–1828/, Locmaria /1839/, Sestini /1780/, Spallanzani /1786/, Quitzmann /1846/). In. Miklós Alpár: Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányáiban (18–19. század). (Emberek és kontextusok, 14.) EME, Kolozsvár, 27–29.; 42–48.; 80–85.; 91–96.; 99–101. román → magyar /Társfordító: Keszeg Vilmos és Pál Andrea./ https://eme.ro/upload/files/File/Konyvek/Emberek%20es%20kontextusok/Miklos%20A%20tart.pdf
 • › 2006 Romiţă, Iucu: Managementul clasei de elevi (Tanulásszervezés, oktatásmenedzsment). Proiectul de Reformă pentru Învăţământul Rural. (Curs universitar/Egyetemi jegyzet) Ministerul Educaţiei şi Cercetării. román → magyar /Társfordító: Farkas Wellmann Endre./
 • › 1999 Pozsony Ferenc – Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala. (Kriza Könyvek, 2.) KJNT, Kolozsvár. – 165 p. magyar → román /Társfordító: Borbély Éva./ http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KKonyvek_02_1999_PozsonyF-AnghelRG_red_Modele-de-convietuire

Szakkönyvek lektorálása

 • 2018 Keszeg Vilmos: A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet. (Néprajzi egyetemi jegyzetek, 9.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. – 470 p. ISBN 978-606-9015-05-6 /Társlektor: dr. Péntek János akadémikus, egyetemi tanár./ http://kjnt.ro/szovegtar/kotet/NEJ_09_2018_KeszegV_A-beszeles-antropologiaja
 • › 2018 Nagy Zsolt (írta és szerk.): Növények – gyermekatlasz. Kreatív Könyvkiadó – Norand Kiadó, Marosvásárhely. – 72 p. ISBN 978-606-646-580-9 /Társlektor: dr. Benedek Klára, biológus–ökológus és dr. Nyárádi Imre-István, agrármérnök./
 • › 2018 Tamás Adél – Bartalis Boróka – Köllő Zsófia – Pataki Enikő – Szőcs Hedviga: Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a VI. osztály számára. E. D. P., Bukarest. – 178 p. /Társlektor: Blos-Jáni Melinda, Fóris-Ferenczi Rita, Illyés Izabella, Kádár Edit, Orbán Gyöngyi./
 •  › 2013 Biczó Gábor – Kotics József (szerk.): “Megvagyunk mi egymás mellett…” Magyar–román együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton. (A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata.) ME KVAI, Miskolc. – 312 p. ISBN 978-963-358-034-9 /Társlektor: Ilyés Zoltán és Pozsony Ferenc./ http://www.uni-miskolc.hu/~btkvat/doc/pub/ban/05_szilagysag_ban.pdf

Szakkiadványok ismertetése (recenziók)

 • 2020 A populáris íráshasználat egy jelenkori példája. Erdélyi Múzeum LXXXII(2). 179–180. (Újvári Anna: “… én szeretem azt úgy átadni, hogy mások is olvassák”. /Emberek és kontextusok, 16./ Tanulmány kíséretében közzéteszi Tamásné Szabó Csilla. EME, Kolozsvár, 2019. 222 p. és 39 fénykép, ill. DVD-melléklet.)
 • › 2019 ”Az utazások nagy tanítómesterek.” Rendhagyó meghívó szövegkalandozásokra. Erdélyi Múzeum LXXXI(2). 241–243. (Vörös Éva: Otthon-próbálgatások. Esszék, riportázsok, meditációk. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2018. 255 p.) - https://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/31586/EM_2019–2_040-CzegenyiDora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • › 2019 Könyvismertetés. Ethnographia 130(2). 332–333. (Olosz Katalin /s. a. r./: Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919. /Kriza Könyvtár./ Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2018. 474 p.) 
 • › 2018 Margináliák és marginalizáltak: a magyar női teológia nagykorúsodása. Erdélyi Múzeum LXXX(2). 247–250. (Vörös Éva: Kötényes teológia. Esszék és tanulmányok. /Második, javított és bővített kiadás./ Exit Kiadó, Kolozsvár, 2016. 268 p.) - https://eda.eme.ro/handle/10598/31115
 • › 2018 A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag. Magiszter XVI(1). 73–78. (Átdolgozott újraközlés.) - http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_73-78.pdf
 • › 2017 Review. Acta Ethnographica Hungarica 62(1). 260–262. (Dénes Andrea /ed./: Edible Wild Plants in the Carpathian Basin, Studia Pannonica /A/ Series Historico-Naturalis, 13. JPM, Pécs, 2013. 102 p.) - https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/022.2017.62.1.12
 • › 2017 Könyvismertetés. Ethnographia 128(3). 557–558. (Gagyi József /gyűjt./ – Dyekiss Virág /szerk./: Hiedelemszövegek Székelyföldről. /Fontes Ethnologiae Hungaricae, XI./ L’Harmattan Kiadó – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2015. 774 p.) - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ethnografia_2017_128/
 • › 2017 Kutatástörténeti eredmények a romániai magyar néprajztudományban. Erdélyi Múzeum LXXIX(2). 140–144. https://eda.eme.ro/handle/10598/30457
 • › 2016 Könyvismertetés. Ethnographia 127(3). 494–495. (Keszeg Vilmos /szerk./: Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató. EXIT Kiadó – Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2015. 284 p.) - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ethnografia_2016_127/ ill. http://real-j.mtak.hu/8727/3/Ethnographia2016_3.pdf
 • › 2016 Könyvismertetés. Ethnographia 127(1). 166–168. (Magyar Zoltán: Mezőségi népmondák. /Magyar Népköltészet Tára, XIII./ Balassi Kiadó, Budapest, 2012. 666 p. + 72 színes fénykép) - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ethnografia_2016_127/ ill. http://real-j.mtak.hu/8727/1/Ethnographia2016_1.pdf
 • › 2015 Könyvismertetés. Ethnographia 126(1). 164–165. (Farkas Judit  – Keszeg Vilmos /szerk./: Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajzi – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. /Studia Ethnologica Hungarica, XVI./ L’Harmattan Kiadó – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest – Pécs, 2013. 277 p.) - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ethnografia_2015_126/ ill. http://real-j.mtak.hu/6271/1/Ethnographia2015.01.PDFA..pdf
 • ›  2013 Olvasósarok. Néprajzi Látóhatár XXII(3). 107–110. (Dénes Andrea /szerk./: Ehető vadnövények a Kárpát-medencében. /Dunántúli Dolgozatok /A/ Természettudományi Sorozat, 13./ Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2013. 102 p.)
 • › 2013 Könyvismertető. Moeszia. Erdélyi Gombász VI(7–8). 62–63. (Zsigmond Győző: Népi gombászat a Székelyföldön. Pallas–Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011. 320 p.)
 • › 2013 Könyvismertető. Moeszia. Erdélyi Gombász VI(7–8). 60–61. (Kicsi Sándor András: Népi gombaismeret. Orpheus Kiadó, Budapest, 2009. 154 p.)
 • › 2012 Önként kínálkozó ízes eledel… A mikofiliától az etnomikológiáig. Erdélyi Múzeum LXXIV(4). 215-219. (Zsigmond Győző: Népi gombászat a Székelyföldön. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2011. 320 p.) - https://eda.eme.ro/handle/10598/26332
 • › 2011 A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag. Erdélyi Múzeum LXXIII(1). 199–203. (Bővített újraközlés.) - https://eda.eme.ro/handle/10598/26042
 • › 2010 A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag. Székelyföld XIV(11). 164–172. (Keszeg Vilmos /szerk./: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. /Második, javított kiadás./ Ábel, Kolozsvár, 2008. 352 p.; Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos /összeáll./: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. Ábel, Kolozsvár, 2008. 410 p.) - http://www.hargitakiado.ro/index.php?b=NjA=
 • › 2010 A mikofilia jegyében / In the Spirit of Mycophilia. (Fordító: Pieldnerné Orosz Judit.) Moeszia. Erdélyi Gombász V(5–6). 97–100.; 101–102. (Zsigmond Győző: Gomba és hagyomány. Etnomikológiai tanulmányok. LKG–PONT, Sepsiszentgyörgy–Budapest, 2009. 174 p.)
 • › 2009 A nótás pap. Székelyföld XIII(8). 172–174. (Péter László: Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok. Bába, Szeged–Pécska, 2008. 273 p.)
 • › 2008 Egy néprajzi terra incognita fabula credibilisei és fabula incredibilise. Erdélyi Múzeum LXX(1–2). 134–136. (Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya. /Magyar Népköltészet Tára, VII./ Balassi, Budapest, 2007. 585 p.) - https://eda.eme.ro/handle/10598/25893
 • › 1999 Egy mezőségi falu néphit-monográfiája. Erdélyi Múzeum LXI(3–4). 302. (Csőgör Enikő: Tordatúr hiedelemvilága. Kriterion, Bukarest, 1998. 371 p.) - https://eda.eme.ro/handle/10598/25455

Egyéb, nem tudományos kiadványokban megjelent közlemények

 • › 2006 Herrmann Antal, a néprajzoktatás kezdeményezője. Szabadság XVIII(132). 10. (Művelődés rovat, június 10.)
 • › 2005 (Be)köszöntő…, ami nem (Elő)hang, nem (Elő)szó, és nem (Be)vezetés. In. Zsibó képekben (1205–2005). Szerk. Boda Zoltán Dániel, Csatlós Sándor és Sárközi Pál. [k. n., Zilah], 3.
 • › 2002 Értékrendet érlelő hétköznapok. [Recenzió.] Szabadság XIV. (Szőcsné Gazda Enikő: Erkölcs és közösség. Orbai széki erkölcsirányítás a XVII–XIX. században. Pro-Print, Csíkszereda, 2001. 190 p.)
 • › 2001 Gyötrődő költészet. [Recenzió.] Krónika március 10. (Duma-István András: Én országom Moldova. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2000. 123 p.)
 • › 1999 [Recenzió.] Szabadság XI. (Fazekas Ferenc: Életemet elmesélem. /Közread.: Kovács Kuruc János./ Kriterion, Bukarest—Kolozsvár, 1998. 165 p.)