A kolozsvári néprajzkutatás hagyományai – konferencia

A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság – Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság és az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya konferenciát szervez.

PROGRAM

BBTE Bölcsészettudományi Kar (Horea utca 31.), Popovici terem
9.00 A konferencia megnyitása
dr. Szikszai Mária, a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet vezetője,
dr. Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke

09.10–10.00
Balázs Lajos: Szokáskutatásaim egyéni útjai, sajátosságai, szemlélete
Tekei Erika: A népmese a romániai magyar folyóiratokban 1948–1989 között publikált recenziók és kritikák tükrében
Vass Erika: A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában található források jelentősége az unitárius népélet kutatásában

10.20–13.30, Popovici terem
Népszokás- és mesekutatások
Barabás László: A kalendáriumi, dramatikus népszokások, népi játékok gyűjtése és kutatása Székelyföldön II.
Bálint Péter: Nagy Olga Jakab István mesekutatásairól
Bódis Zoltán: Értelmezői stratégiák a Cifra-mesékhez kapcsolódó Nagy Olga szövegben
Nagy Gabriella: A daseinanalízis és a népmese kapcsolata Nagy Olga gyűjtései alapján

Médiumok
Deák Ferenc: A népi élet töredékei Kosztándi B. Katalin képein
Kedves Anett: Andory Aladics Zoltán (1899-1990) vizuális reprezentációi. Kísérlet egy életpálya rekonstrukciójára
Tasnády Erika: A széki média negyedszázada
Keszeg Vilmos: Médiafolklór. Definíciós kísérletek
Burus János: A Kútfő című néprajzi diáklap története

10.20–13.30, 39-es terem
Forrásértelmezések
Czégényi Dóra: Etnobotanikai kutatások és eredmények a Népismereti Dolgozatok tükrében
Miklós Alpár: Pionírfüzetek és -expedíciók: iskolai kirándulások, amatőr néprajzi gyűjtések a szocialista évek Romániájában
Vajda András: Egy Maros menti településről 1940-ben készült gazdasági felmérés néprajzi tanulságai
Nagy Ákos: A romániai kollektivizálással kapcsolatos adatok a Kriza János Néprajzi Társaság kézirattárában
Nagy Zsolt: A magyar gyümölcskultúra történeti, néprajzi szemléletű vizsgálatának tudomány- és kutatástörténete (1667-2015)
Gatti Beáta: Kánonalkotási törekvések a bukovinai székelység irodalma kapcsán
D. Haszmann Orsolya: Intézményteremtés – A csernátoni Haszmann Pál Múzeum kapcsolathálója 1970-től a rendszerváltásig

Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Mikes/Croitorilor utca 15.)
15.30–18.30
Kutatók, intézmények, egyéniségek
Tánczos Vilmos: Erdélyi Zsuzsanna és Erdély
Szakál Anna: A Faragó-kultusz és ami mögötte van. Kritikai jegyzetek egy filológusi életmű margójára
Csibi László: Teleki Samu kelet-afrikai expedíciójának képi hagyatéka
Szőke Renáta: Ki volt Jenei Sándor?
Szűcs Brigitta: Kalló Ferenc kéziratos füzetei
Tatai Orsolya: Adatok a huszadik századi erdélyi orvostörténethez. Orvosképzés Marosvásárhelyen
Doszlop Imre Lídia Naómi: Múlt-Jelen-Jövő – A Küküllőpócsfalvi Hagyományőrző Tájházban
Karácsony-Molnár Erika: „Nekem a hangomat a Jóisten adta” – egy mezőségi énekes asszony
Örsi Julianna: Kolozsvári iskolai és családi kötődés szerepe a kunsági értelmiség életpályájában

A rendezvény támogatója a Communitas Alapítvány.

Kategória: Uncategorized

Órarend